Home

Dedicon raad van Toezicht

Raad van Toezicht Voorzitter. Inge Willems (voorzitter), inge.willems@wiseup.nl Leden. Remco Beekers, remco.beekers@zlto.nl Leo den Hartog, leo.den.hartog@gmail.com Ben Haarman, baj.haarman@gmail.com Annette Prinsen, jca.prinsen@wxs.nl Uit de leden van de Raad van Toezicht zijn drie commissies samengesteld De Raad van Toezicht is een intern toezichtorgaan en oefent onafhankelijk van de directie en de minister toezicht uit. De Raad ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat deze met raad ter zijde. Verantwoording. De leden van de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de minister Van bestuur-model naar raad van toezicht model Overwegingen bij invoering van een raad-van-toezicht-model Rollen van directie en raad van toezicht In een raad-van-toezicht-model wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directie. De verantwoordelijkheid van het bestuur ligt dan bij de directeur. We spreken van directeur-bestuurder Een raad van toezicht is dus een intern toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon. Men neemt dikwijls aan dat de raad van toezicht tevens een maatschappelijk toezichthoudend orgaan is. Bedoeld wordt dan dat de raad namens de eigenaren of oprichters van de rechtspersoon, dan wel namens de belanghebbenden of namens de samenleving dan wel namens de. Samenstelling Raad van Toezicht. Qua samenstelling is de Raad van Toezicht een divers team. Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Stichting Rozet als geheel

Drs. K. van der Esch Voorzitter Raad van Toezicht Mw. M. Princen-Stultiëns Lid Raad van Toezicht Dr. H.P. Muller Lid Raad van Toezicht Mw. E.T.I.M. Guldemond Lid Raad van Toezicht Dhr. C. Sterk Lid Raad van Toezicht Raad van toezicht. De Raad van toezicht is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en hem adviseert en ondersteunt. De raad van toezicht is een orgaan op afstand van de school, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de school speelt. Dit kan bijvoorbeeld door werkbezoeken door de toezichthouders Raad Van Toezicht vacatures. Lid Raad Van Toezicht (m/v), Secretaresse (m/v) en meer op Indeed.co

Raad van Toezicht. mr. H.J.E. Bruins Slot Functie: voorzitter + lid remuneratiecommissie Benoemd: 2016 Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kastelen en voorzitter Raad van Toezicht Omroep Gelderland. dhr. R. Vermaas Functie: vice-voorzitter Benoemd: 2013, herbenoemd 2017 Relevante nevenfuncties: geen. drs. In verband met het ontstaan van een vacature is de Raad van Toezicht op zoek naar een lid Raad van Toezicht. Wie zoeken wij: Wij komen graag in contact met kandidaten die kunnen fungeren als gedegen toezichthouder en sparringpartner van de directeur-bestuurder De raad van toezicht zal eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het eigen functioneren van de raad van toezicht en de koersbepaling voor het werk van de raad van toezicht bespreken. We vinden het belangrijk dat de leden van de raad van toezicht incidenteel bij voorstellingen of andere projecten aanwezig zijn om zo voldoende feeling met de instelling te houden De rol van de Raad van Toezicht is het toetsen van het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht beoordeelt dus of de Raad van Bestuur bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan let op het belang van de organisatie. Daarnaast of het beleid en de uitvoering bijdragen aan het maatschappelijke doel van de organisatie. Ook benoeming van een nieuwe bestuurder behoort tot de taken van de Raad van Toezicht. Met de werving van een nieuwe bestuurder gaat. Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het beleid van het College van Bestuur en houdt toezicht. Ook op de algemene gang van zaken binnen Avans Hogeschool. Samenstelling . De heer dr. R.L. Vreeman, voorzitter ; De heer prof. mr. dr. E.R. Muller, vicevoorzitter; De heer P. Struik, lid; De heer drs. W.A. van der Meeren, li

De Raad van Toezicht handelt vanuit een onafhankelijke positie in het belang van Kredietbank Nederland en is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Als lid van de Raad van Toezicht houdt u toezicht op de uitvoering van het strategische (meerjaren) beleid van Kredietbank Nederland. Vanuit dat toezicht vervult u formele taken zoals het goedkeure Raad Van Toezicht Onderwijs vacatures. Lid Raad Van Toezicht (m/v) en meer op Indeed.co De Raad van Toezicht (hierna de raad) van de Marnix Academie wil werken met een toezichtkader om daarmee een gemeenschappelijk referentiekader voor de raad te formuleren. Dit maakt voor het bestuur de relatie met de raad zowel richtinggevend als voorspelbaar

Raad van Toezicht Helicon Opleidinge

 1. g vindt plaats op voordracht van de GMR. Op basis van de kwaliteiten die in de RvT aanwezig zijn, wordt een nieuw lid gezocht met de volgende kwaliteiten en ervaring
 2. De Raad van Toezicht heeft een adviserende (gevraagd en ongevraagd), raadgevende en stimulerende rol richting de Raad van Bestuur en neemt besluiten over onderwerpen die bij wet, statuten of reglementen aan hem zijn toebedeeld. De Raad van Toezicht benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur
 3. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en op de algemene zaken binnen de stichting. Daarnaast staat de raad van toezicht de bestuurder met raad en daad terzijde, houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid, strategie en financiën en vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder
 4. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er wordt gewerkt vanuit een visie op Toezicht en overeenkomstig de uitgangspunten van de Governance Code zorg. De beloning van de leden is gebaseerd op de NVTZ-richtlijnen. De Raad van Toezicht is te benaderen via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveilig
 5. ister van Financiën benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoe
 6. De Raad van Toezicht houdt toezicht volgens de normen geformuleerd in de Zorgbrede GovernanceCode 2017. De RvT komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. De RvT kent een audit- en een remuneratiecommissie. De honorering ligt vooralsnog ruim onder het advies van de NVTZ
 7. De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling o.a. op het gebied van sekse, leeftijd, werkervaring, maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om zo een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de directeur/bestuurder

Raad van Toezicht RDW RD

Van bestuur-model naar raad van toezicht mode

 1. ister Kamp) een conferentie plaats om aandacht te vragen voor een meer toekomstgerichte houding van raden van commissarissen en raden van toezicht
 2. Drs. K. van der Esch Voorzitter Raad van Toezicht Mw. M. Princen-Stultiëns Lid Raad van Toezicht Dr. H.P. Muller Lid Raad van Toezicht Mw. E.T.I.M. Guldemond Lid Raad van Toezicht Dhr. C. Sterk Lid Raad van Toezicht. Bestuur Medische Staf. I.M.A. van Dooren Voorzitter, gynaecoloog A. Speetgens SEH-arts
 3. De Raad van Toezicht controleert of concern GGzE het beleid uitvoert en het geld besteedt volgens de gestelde doelen. De raad beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende maatschappelijke sectoren
 4. Lid Raad van Toezicht. Henno Theisens is per 1 juni 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Het betreft een eerste termijn, die eindigt op 1 juni 2022. Henno Theisens (1973) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in 2004 op een onderzoek naar beleidsveranderingen in het hoger onderwijs
 5. Lid raad van toezicht Vacatures. 81 vacatures gevonden. Op zoek naar vacatures, banen, werk als lid raad van toezicht

Benoeming lid Raad van Toezicht Details Gepubliceerd: dinsdag 11 juni 2019 08:27 Geschreven door Arnoud Berkel. De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen. Beste redactie Raad van Toezicht Het CAOP kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie, commissies die de Raad van Toezicht onder zijn verantwoordelijkheid instelt om zijn toezicht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De auditcommissie is belast met het beoordelen van de financiële gang van zaken binnen de stichting

Raad van toezicht - Wikipedi

Het bestuur en toezicht van Zorggroep Alliade liggen bij één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hierdoor hebben de negen dochterstichtingen en BV's van Alliade een gelijkwaardige positie naast moederstichting Alliade De Raad van Toezicht heeft in zijn visie op toezicht - die op haar beurt nader is uitgewerkt in een toezicht- en toetsingskader - uiteengezet op welke wijze hij invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten de Raad daarbij hanteert Lid Raad van Toezicht vacatures (Zorgmanagement) Op dit moment zijn er binnen Medische banenbank 25 Lid Raad van Toezicht vacatures. Bekijk welke functie en werkgever u interessant vindt en solliciteer direct op uw nieuwe baan via Medische banenbank. Deze resultaten als JobAlert ontvangen of als RSS-feed selecteren

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratie- en strategische HR-commissie, de Kwaliteitscommissie en de Financiële auditcommissie. De Financiële auditcommissie vergadert voorafgaand aan de Raad van Toezichtvergadering en rapporteert in deze laatste vergadering over zijn bevindingen De Raad van Toezicht vervult de rollen van toezichthouder en werkgever richting College van Bestuur en daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij als raad voor het College van Bestuur een belangrijke adviseur en kritische sparringpartner zijn op strategisch niveau Raad van Toezicht SGL. Leden Max Visser, Tom Schulpen, Frans Gielgens, Peter Peters en Pierre Daemen hebben elk eigen aandachtsgebieden De statuten van Stichting Anton Constandse, het reglement raad van toezicht, het bestuursreglement, de toezichtvisie en de declaratie- en faciliteitenregeling bestuur zijn op te vragen via het bestuurssecretariaat, bereikbaar via info@stichtingantonconstandse.nl. 070 321 02 14 Wat bieden we

Raad van Toezicht - Roze

De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep bestaat uit: de heer Bontje, mevrouw van Breugel, mevrouw G. Derksen, de heer Nave De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van VieCuri en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. Jaarverslag Raad van Toezicht 2019. Lees meer over de activiteiten en resultaten van de Raad van Toezicht in hun jaarverslag 2019 Samenstelling. De Raad van Toezicht van VieCuri bestaat uit de volgende leden Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert om de drie weken, om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. Raad van Toezicht (per 3 februari 2020) De Raad stelt conceptbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaar-procedure

Organisatie - SJG Weer

De Raad van Toezicht vergadert zes tot zeven keer per jaar met de Raad van Bestuur. Vaste agendapunten zijn: kwaliteit en patiëntveiligheid, de maandcijfers, het financieel (meerjaren)beleid, de nieuwbouw (financiering, voortgang, risico's) en het lopende ziekenhuisbedrijf Raad van toezicht. De raad van toezicht volgt de algemene gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ad Koppejan- voorzitter. Carlo Broeren - vice-voorzitter Carin Biesterbosch - lid Laura van Goor- li

Bestuur en toezicht | Estinea

Raad van toezicht - uitleg begrippen onderwij

Raad van Bestuur en directieteam Stichting Verslavingszorg Noord Nederland - hierna: VNN - wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur: dhr. dr. G. (Gerard) Niemeijer. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het richting geven aan het integrale strategisch beleid, de bedrijfsvoering en het realiseren van eenheid van beleid binnen VNN De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. De Raad bestaat uit vijf leden, die elk benoemd wordend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor vier jaar. De Raad wordt door het College van Bestuur op de hoogte gehouden. U mag bestuurders en leden van de raad van toezicht (commissarissen) vergoedingen betalen. Voor bestuurders is er dan mogelijk sprake van een dienstbetrekking en moet u loonheffingen inhouden en betalen. Voor commissarissen is dit niet het geval. Zij zijn niet in echte of fictieve dienstbetrekking Onze Raad van Toezicht bestaat uit 9 leden. De leden zijn afkomstig van (internationale) organisaties, het bedrijfsleven, de politiek en financieel experts en brengen ieder hun eigen expertise in. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht twee jongerenleden Bestuur & Raad van Toezicht Bestuur De kwaliteit van het onderwijsinstituut en de denktank wordt bewaakt door het bestuur, bestaande uit de decanen prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen en prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist, en de directeur van de school, dr. M.M. (Myrte) Ferwerda

Lid Raad van Toezicht . Ingevolge het rooster van aftreden en een gewenste uitbreiding, ontstaan er binnen de stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg drie vacatures in de Raad van Toezicht waarvan één met de rol van voorzitter van de Audit Commissie Financiën Vanwege de aflopende zittingstermijn van een van onze leden zoekt Zorgcentra De Betuwe een lid raad van toezicht. Zorgcentra De Betuwe is een middelgrote zorgorganisatie in het rivierengebied, gespecialiseerd in ouderenzorg. Met 850 medewerkers en 600 vrijwilligers bieden we wonen met zorg in negen zorglocaties Benoeming leden van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn steeds herbenoembaar voor een termijn van 4 jaar. In de statuten van Stichting HAS Opleidingen en de statuten van de Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen is vastgelegd hoe de benoeming geschiedt De Raad van Toezicht fungeert als klankbord en adviesorgaan richting de bestuurders. Om dit goed te kunnen doen, laat de Raad van Toezicht zich regelmatig door de Raad van Bestuur informeren. Onder andere over de (financiële) resultaten in relatie tot de doelstellingen, relevante interne en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden Daarnaast is hij een van de eigenaren en managing directors van CASHét Card, een creditcard systeem dat financial controls en cash-back biedt aan film- en tv-producties in de VS en Canada. Tevens is hij lid van de Raad van Bestuur van Filmaid International, en tot oktober 2018 lid van de Raad van Toezicht van Eye

De Raad van Toezicht heeft geen rol bij de subsidieverleningen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Desondanks, om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft de RvT m.b.t. nevenfuncties onderstaand beleid afgesproken Raad van Toezicht. Het Wartburg College heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren van de organisatie. Ook zien de leden erop toe dat de doelstelling van de school, met name op het gebied van identiteit, wordt gerealiseerd De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden van MBO Amersfoort. De Raad houdt toezicht vanuit waarderend perspectief op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden, uitgeoefend door het 2-hoofdig College van Bestuur De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Werving en selectie van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van de profielschets van de Raad van Toezicht

Raad Van Toezicht - vacatures - februari 2021 Indeed

Raad van Toezicht. Op het bestuur wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit: Joachim Verhoeyen (voorziter) Guido van Liere (penningmeester) Ruud te Winkel (lid) Vacature. De Raad van Toezicht van de Vrije School Zeeland is op zoek naar een of twee nieuwe leden. Wij verwachten van een lid Raad van Toezicht dat hij of zi WINTERSWIJK - Per 1 januari is er voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een nieuwe Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht bestaat uit vier nieuwe leden, een vijfde lid wordt nog geworven. Het moment van aantreden van de Raad van Toezicht valt gelijk met het moment waarop het SKB verder gaat als zelfstandig ziekenhuis

Raad van Toezicht Wilde Ganze

De raad van toezicht van Zorgorganisatie Norschoten zoekt vanwege het einde van de termijn van een van haar leden een lid raad van toezicht - profiel organisatiedeskundig / financieel De raad van toezicht hecht aan een open en transparante cultuur. Dat is ook zichtbaar in het.. De Raad van Toezicht controleert of het College van Bestuur zijn taken goed uitvoert. Hoe de raad dit doet, staat in het Toezichtreglement. Hierin staat wie er in het College van Bestuur zitten en welke taken en bevoegdheden zij hebben Samenstelling Raad van Toezicht. De raad bestaat uit 7 leden. De leden hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster. Ze zijn herkiesbaar voor een 2e zittingstermijn van 4 jaar. De benoeming van leden gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel Met de keuze voor een Raad van Toezicht-model voldoet de TROS aan de actuele inzichten op het gebied van good governance en loopt daarmee ook vooruit op de beleidsvoornemens die minister Plasterk heeft aangekondigd inzake de governance bij de Publieke Omroep. Ed Nijpels (57) is Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland In nauwe samenwerking met de Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht van stichting O.R.S Lek en Linge het benoemingstraject voor drie nieuwe leden afgerond. Inmiddels heeft de Culemborgse gemeenteraad de drie nieuwe leden benoemd

Raad van Toezicht Prooleide

Twee leden raad van toezicht — Noorderlin

De Raad van Toezicht is hierbij een klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur. Een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig, te weten: Duurzame samenwerking van de concernstichting met andere rechtspersonen evenals de verbreking van zodanige samenwerking NVI Secretariaat. Postadres: Postbus 1004 3800 BA Amersfoort Tel.: 035 - 699 42 10 E-mail: info@nvio.n

Nieuwe Raad van Toezicht voor SKB geïnstalleer

Lid Raad van Toezicht. Mw. Shasta Rotscheid. Lid Raad van Toezicht. Contact. Bezoek: Grietenij 17-05 8233 BP Lelystad Postadres: Postbus 144 8200 AC Lelystad. Voor vragen over zorg 088-32 32 132 Voor overige vragen 0320-28 09 25 Mail ons Triade. De raad van toezicht van Carante Groep bestaat uit vijf leden en een voorzitter. Conform de statuten zien zij toe op het algemeen beleid, de financiële continuïteit en doelstellingen van Carante Groep. In de regel komt de raad van toezicht vier maal per jaar bijeen

De Raad van Bestuur van Syndion bestaat uit één bestuurder. De toezichtshouders bewaken de gang van zaken bij Syndion en zijn eindverantwoordelijk voor de organisatie. Syndion heeft zes toezichthouders. De toezichthouders hebben de heer Klaas Tammes als voorzitter gekozen Stichting Marketing Groningen houdt zich bezig met het versterken van de aantrekkingskracht van Stad en Ommeland op bezoekers, bedrijven, talent en congressen, De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar samen met de directie van Marketing Groningen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd

Raad van Toezicht Avans Hogeschoo

 1. De Raad van Toezicht van Zuidwester werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code. Door volstrekte openheid over de maatschappelijke posities van de leden is er goed zicht op eventuele tegenstrijdige belangen. De Raad van Toezicht van Zuidwester bestaat uit vier leden en is in 2019 vijf keer bijeengekomen
 2. voorzitter raad van toezicht T.M.C. Asser Instituut; Marnix Krop: Hoofdfunctie: schrijver/biograaf van Wim Kok. Nevenfuncties: lid Adviesraad Internationale Vraagstukken (Commissie Europese Integratie), Den Haag. lid Board of Governors Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen
 3. Het ondersteunen van sportverenigingen is van oorsprong (en nog steeds) de basis van ons werk, maar onze rol en betekenis in de stad zijn gegroeid. Om met sportverenigingen blijvend van waarde te zijn voor de stad, blijven we (door)ontwikkelen met dank aan onze energieke en betrokken medewerkers en leden van de Raad van Toezicht
 4. Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt als onafhankelijke raad toezicht op het beleid en de financiën van de Robert Coppes Stichting. Ongeveer 6 keer per jaar overlegt de voltallige Raad van Toezicht met de bestuurder van Robert Coppes
 5. De Raad van Toezicht houdt juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren. c. De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van

 1. g met de Bestuurder
 2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. Bekijk het reglement van de Raad van Toezicht. Leden Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit: Mevrouw A.M.T. (Rian) Duininck-Raas, voorzitter
 3. De Raad van Toezicht (RvT) van onze scholengroep bestaat uit vijf personen. De RvT oefent zijn taken uit op basis van de vastgelegde statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk. Code goed onderwijsbestuur voor het VO
 4. In dat geval kan er rechtstreeks met de raad van toezicht contact gelegd worden via het mailadres raadvantoezicht@norschoten.nl. Dit mailadres is alleen voor de raad van toezicht toegankelijk. Zorg zoals u wenst Op 11 verschillende locaties van Norschoten. Kootwijkerbroek Bekijk locatie. Barneveld - Drostendij
 5. De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting.De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht. Een RvT kan je via de statuten instellen. De bevoegdheden van de RvT worden in de statuten vastgelegd
 6. Olvi Zanin is toegetreden tot de raad van toezicht van Cello. Daarmee is de raad van toezicht weer op volle sterkte. Naast Zanin bestaat de raad van toezicht uit René van Zijl, Barbara Geurtsen, Marc van Ooijen en Petri Embregts. Zanin is algemeen en financieel interim-manager. Momenteel is hij in.
 7. g en ontslag van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht

Raad Van Toezicht Onderwijs - vacatures - februari 2021

 1. Raad van toezicht. De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van Bartiméus binnen het landelijk netwerk, samenwerkingsverbanden met andere organisaties, communicatie en marketing. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en.
 2. Raad van Toezicht. Onderstaand de Raad van Toezicht. Voorzitster. Karin Pullen. Karin Pullen is een ervaren bestuurder en toezichthouder in het publieke domein. Zorg en onderwijs vormen de rode draad in haar loopbaan - van waarde zijn in haar omgeving en de samenleving vindt zij belangrijk
 3. Lees hier meer over de raad van toezicht van Het Scheepvaartmuseum
 4. KiKa heeft een onafhankelijke en onbezoldigde Raad van Toezicht. Haar taak is toezicht houden op de geworven fondsen en de bestedingen. De Raad van Toezicht wordt gevormd door: Monique Maarsen Steven van der Heijden Marinus van Oers René Bernards Esther van Zeggeren Lees hier meer over de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht
 5. Voorzitter raad van toezicht Radboud Universiteit (bezoldigd) Vice-voorzitter raad van toezicht Kunstmuseum (onbezoldigd) Lid raad van toezicht Het Nationale Theater (onbezoldigd) Bernard Jan Verkoren, voorzitter auditcommissie. Lid van de directie JumboDiset BV en Koninklijke Jumbo BV. Nevenfuncties
 6. RADAR maakt onderdeel uit van Stichting RADAR Inc. De raad van toezicht (rvt) van Stichting RADAR Inc. houdt toezicht op het beleid van de door de raad benoemde raad van bestuur (rvb) en staat deze bij met advies. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar
Selma Tromp en Laura van Geest in Raad van Toezicht ETZ

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan. Meer informatie De Raad van Toezicht is zichtbaar en benaderbaar voor alle belanghebbenden; de raad probeert aanwezig te zijn bij openingen, bijzondere vieringen en medewerkers-bijeenkomsten. In contacten met de organisatie en de omgeving stelt de raad zich rolbewust op De Raad van Toezicht (RvT) van Zorggroep Noorderboog heeft zijn visie op (intern) toezicht beschreven en verwerkt tot een toezichtplan. Dit toezichtplan is het resultaat van een uitvoerige dialoog binnen de RvT samen met de Raad van Bestuur. De kernvraag daarbij was de vraag:. Intern toezicht een absolute voorwaarde voor goed bestuur, en dus voor goed onderwijs. De monitorcommissie Goed Bestuur constateerde in haar advies dat er in de sector grote bereidheid is om te investeren in de onderlinge verhouding tussen bestuur en intern toezicht. De PO-Raad neemt daarom de komende tijd de regie om het samenspel tussen goed bestuur en intern toezicht in de sector te versterken

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid van de raad van bestuur. Onder de taak van de raad van toezicht vallen verder het goedkeuren van de jaarrekening en het meerjarenbeleid van het ziekenhuis De Raad van Toezicht bestaat uit vier nieuwe leden, een vijfde lid wordt nog geworven. Het moment van aantreden van de Raad van Toezicht valt gelijk met het moment waarop het SKB verder gaat als zelfstandig ziekenhuis. Voorzitter van de kersverse Raad van Toezicht is de heer Henk Pijlman Governance . Raad van Toezicht - Charim werkt met het RvT-model en kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. De RvT bestaat uit vijf leden, die elkaar aanvullen in kennis, ervaring, persoonlijkheid en achtergrond. Eind dit jaar komen twee posities vacant door statutair aftreden van twee leden

Raad van toezicht | Proominent EdeOpenbare Werken installeert raad van toezichtBericht van de raad van toezicht | Jaarverslag 2016Lieke Danenberg | Lid Raad van Toezicht - Artiance

De Raad van Toezicht van STC Group bestaat uit de volgende personen: de heer drs. H.F.M. Marks (Vroon B.V.), voorzitter; mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (Burgemeester Gemeente Delft), vice-voorzitte De Raad van Toezicht keurt strategische beslissingen van de Raad van Bestuur goed, waaronder tenminste begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, de jaarlijkse verantwoording, statutenwijzigingen en de overige in de statuten genoemde beslissingen en ziet toe op de realisering van maatschappelijke doelen, die door de zorginstelling zijn vastgesteld, dan wel door de overheid. Ik ben sinds dit jaar (2019) lid van de Raad van Toezicht. Via een oud collega werd ik benaderd of ik op voordracht van de GMR interesse had in een positie binnen de Raad van Toezicht. Ik vind het erg leuk om me vanuit een toezichthoudende rol bezig te houden met een bijzondere schoolorganisatie als de HSV De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht regelmatig, zodat de RvT zijn toezichthoudende taken goed uit kan voeren. Tijdens de vergaderingen komen onder andere de kwaliteit van de zorg aan de orde, of de doelstellingen gerealiseerd worden en welke eventuele risico's verbonden zijn aan activiteiten De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en evalueert dit regelmatig. De leden van de Raad van Toezicht hebben een bij de statuten vastgelegde zittingstermijn van vier jaar en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar De Raad van Toezicht vervult de rollen van toezichthouder en werkgever richting College van Bestuur en daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij als raad voor het College van Bestuur een belangrijke adviseur en kritische sparringpartner zijn op strategisch niveau

 • Planten voor moestuinbak.
 • Marktwagen kip aan het spit te koop.
 • Steigerhout wand plaatsen.
 • Reno dressing.
 • Wat doe je als je kind geld van je steelt.
 • Openingsuren Carrefour Bornem.
 • Kin implantaat prijs.
 • Boek Spaanse schrijfster.
 • Bass marimba.
 • Huisarts Loosduinse Hoofdstraat.
 • Spigot servers.
 • Beeld van Zeus.
 • Saturn surface.
 • Letter stickers Action.
 • Synoniem verwerken.
 • Boxspring met opbergruimte 200x200.
 • Imme Dros Ilias.
 • Varsity roeien.
 • Juridische termen leren.
 • Sucralfaat ervaringen.
 • Reisblog Miami.
 • Click and Collect Hubo.
 • Immunotherapie melanoom 2019.
 • Tosa Inu zwart.
 • Leer filmpjes groep 3.
 • Karsten tent met koppeltent.
 • Kelvin naar Celsius formule.
 • Fietsmeting Amsterdam.
 • Miranda Kerr net worth.
 • VIPRow.
 • Telefoonnummer Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.
 • Youtube music Cameo Word up.
 • Douglas hout behandelen GAMMA.
 • Einde Kultuurkamer.
 • VIB knuffel Konijn Mint.
 • Comprimeer GIF.
 • Jordan Peele height.
 • Chanel Chance roze.
 • Easy mosaic art.
 • PuTTY Mac alternative.
 • Vicks VapoRub erectie.