Home

Huismus soortenstandaard

Samenvatting soortenstandaard: huismus - Regelink Ecologie

Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder. Talrijkst in dorpen en in oudere buitenwijken, met rommelige tuinen. Als er veel hoge bomen staan, verdwijnt de huismus. Voedsel Zo worden op dit moment de kennisdocumenten van de huismus en de gierzwaluw behandeld. Hierna volgen de kennisdocumenten van de vleermuizen. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan de actualisatie van het kennisdocument grote modderkruiper, omdat er in de afgelopen jaren veel nieuwe (praktijk-) kennis over de soort is ontwikkeld De Soortenstandaard Huismus is in revisie. Dat is een belangrijk document, aan de hand waarvan verblijfplaatsen van Huismussen veilig gesteld moeten kunnen worden. Met name ecologische adviesbureaus maken hier gebruik van. Onze inbreng inzake de in 2011 gestelde BROEDTIJD kun je al in pdf-vorm lezen Soortenstandaard Huismus Passer domesticus Inhoud Inleiding 3 Deel 1 De huismus 5 1 Ecologische informatie over de huismus Soortkenmerken Leefwijze Voedsel.

Huismus Sovon.n

Huismus De huismus is een van de beschermde soorten waarover een soortenstandaard is gepubliceerd. Huismussen leven in de buurt van mensen, van Soortenstandaaards Soortenstandaards hebben een vaste opbouw. Een belangrijk deel van het do-cument bestaat uit een beschrijving van de effecten van ruimtelijke en bouw Samenvatting Soortenstandaard huismus. Deze samenvatting maakt in grote lijnen duidelijk waarmee rekening gehouden moet worden in. gebieden met huismussen. Voor aanvullende informatie raden wij aan de soortenstandaard zelf te. raadplegen. 1 Ecologische informatie. Huismussen broeden vrijwel alleen in gebouwen. Het zijn sociale dieren die Vooral. Samenvatting Soortenstandaard huismus Deze samenvatting maakt in grote lijnen duidelijk waarmee rekening gehouden moet worden in gebieden met huismussen. Voor aanvullende informatie raden wij aan de soortenstandaard zelf te raadplegen. 1 Ecologische informatie Huismussen broeden vrijwel alleen in gebouwen. Het zijn sociale dieren die Vooral in.

Tag Archives: soortenstandaard van de Huismus. Home / Posts Tagged soortenstandaard van de Huismus ASBEST-SANEERDERS veroorzaken OPONTHOUD bij RENOVATIE dus KAPPEN met die STEMMINGMAKERIJ tegen HUISMUSSEN. February 25, 2017 by blauweMus Tagged asbest,. Vaak worden nestkasten voor huismussen veel te klein gemaakt en komen er vervolgens bij ons vragen hoe het kan dat er helemaal geen huismussen in broeden. Met name als het gaat om de mussenflats.. Het antwoord is dat een bodem oppervlak van 11cm bij 11cm veel te klein is. Stel je maar eens het volgende voor: Een huismus legt 1 tot 9 eitjes Soortenstandaard van de huismus - DR-Loke De huismus is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en Faunawet. Hij staat ook vermeld in de Vogelrichtlijn. Bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen voor deze soort geldt de uitgebreide toets. De huismus staat tevens als gevoelig vermeld op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (2004)

Inbreng Revisie Soortenstandaard Huismus - PDF Gratis downloa

 1. Het onderzoek is uitgevoerd conform de soortenstandaard van de huismus. Daarnaast is ook een onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen uitgevoerd (conform het vleermuisprotocol 2017 van het Netwerk Groene Bureaus). Huismus Er zijn 2 nesten van de huismus aangetroffen in de Tjalk 41-26 in Lelystad
 2. Niet alle habitat-elementen zijn VASTE verblijfplaatsen zoals de Soortenstandaard van de Huismus dat omschrijft; de meeste habitatelementen kunnen gedurende het jaar wisselen van object of beplanting, vergelijkbaar met hoe vleermuizen hun habitat gebruiken. Er zijn twee habitatelementen die wel vaste verblijfplaatsen zijn en dus altijd op dezelfd
 3. g van de Soortenstandaard Huismus Versie 2.0, december 2014, uitgevoerd door Ecoresult B.V.-ecologen B. (Bas) Verhoeven en L. (Leon) Boon. 1 Gelet is op nesten, nestbouw, nestmateriaal, voedselvluchten van en naar nestplaats, roepende jongen. 1
 4. g met de opdrachtgever, uit drie stappen

Meer informatie vindt u bij de Rijksoverheid in de Soortenstandaard van de Huismus. Voor alle mensen met hart voor de huismussen : Zijn er geen problemen, dan kun je ons bellen of mailen voor tips om het leven voor de huismussen rond jouw woning beter te maken Nestkast Huismus, Mussenflat: Huismussen zie je overal wel. Het is moeilijk te geloven dat het niet goed gaat met de Huismus. Toch is dat zo. Het aantal Huismussen is met 50% afgenomen de laatste 20 jaar. Deze trend zet zich nog steeds door. Er zijn ongeveer een miljoen broedparen van de Huismus in Nederland

De huismus is 160 tot 165 mm lang en weegt 24 tot 39,5 gram. Het mannetje heeft een grijze kruin, grijze wangen, een zwarte keel en borst, een zwart masker met witte stip achter het oog, een witte streep over de vleugels en in het broedseizoen een zwarte snavel Bureau Buitenwaard | Rapportage huismus- en vleermuizenonderzoek, Sprundel 3 2 ONDERZOEKSMETHODE 2.1 Onderzoeksmethode huismus Het onderzoek naar vaste rust- en verblijfplaatsen (nesten) van huismus (Passer domesticus) is uitgevoerd conform de soortenstandaard van het RVO (RVO, 2014) Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische om-standigheden dat rechtvaardigen. Onderzoeksmethode Volgens de soortenstandaard Huismus dienen minimaal twee inventarisatiemomenten van 1 april tot half mei te worden uitgevoerd bij goed weer en in de ochtenduren2

Huismus Bescherming Nederland, jonge mus gevonden, klein musje, mus, huismus, passer domesticus, witte mus, jonge mus, klein musje. Startpagina Flora en Fauna wet, soortenstandaard van de huismus, gedragscode groenbeheer, verzorging van jonge huismussen, en nog veel meer.. Het onderzoek naar de huismus is uitgevoerd volgens de soortenstandaard. Hierbij is gelet op nestindicerend gedrag. Het uitgevoerde onderzoek is voldoende om de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen te kunnen bepalen. Er is 1 nest aangetroffen in de Tjalk 2209. Dit nest worden door de sanering vernield Het onderzoek is uitgeveord conform de soortenstandaard Huismus, gedurende twee veldbezoeken is bepaald hoeveel mussen gebruik maken van het pand. De nest- en verblijflocaties van de huismus zijn het gehele jaar beschermd. Als gevolg van de afname van schuilgelegenheden, nestlocaties en voedselaanbod is de soort drastisch afgenomen sinds 1970

Huismus - Wikipedi

Huismus Vogelbeschermin

 1. Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Vijfentachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus
 2. Soortenstandaard Steenuil Wouter van Heusden Dienst Landelijk Gebied Steenuilendag 27 oktober 2012 Soortenstandaards algemeen Soortenstandaard Steenuil Soortenstandaards aanleiding Uniformiteit adviezen DLG Effectieve maatregelen (mitigatie, compensatie, zorgvuldig handelen, zorgplicht) Komst WABO (duizenden aanvragen extra) Ontzorging van initiatiefnemers Doelgroep: Iedereen betrokken.
 3. Huismussen Er zijn vier veldbezoeken uitgevoerd specifiek gericht op huismussen. Deze veldbezoeken zijn uitgevoerd op 11 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni 2017. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in de Soortenstandaard huismus (RVO, 2014a). Bij het onderzoek naar huismussen is gelet op d
 4. HUISMUS. Het habitat van een populatie huismussen is, voor zover nu bekend, opgebouwd uit in ieder geval 10 elementen. Brits zender-onderzoek heeft voor de Huismus aangetoond dat alles zich binnen een radius van 50 meter rond het nest moet bevinden voor een succesvol broedseizoen

Zie ook soortenstandaard voor huismus, gierzwaluw, gewone en ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Aantasting van vliegroutes kan voorkomen worden door het (her)plaatsen/of planten van bomen of struikgewas. Zie ook soortenstandaard Ooievaar Nestelt op speciale ooievaarspalen of op speciale geprepareerde plekken op daken en soms in bome Huismussen zoeken hun voedsel, dat voornamelijk uit bessen en zaden bestaat, op de grond. Daarbij hippen ze op een karakteristieke manier, als een stuiterende pingpong-bal, in het rond. Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder Soortenstandaard Huismus Passer domesticus. 3. Flora- en faunawet . Quickscan natuurtoets en Huismus onderzoek, Neuweg 102 Hilversum 08 3.3 Vleermuizen Het leefgebied van de strikt beschermde vleermuizen (Ff-wet tabel 3 en HR bijlage IV) bestaat uit (vaste huismussen. Hierbij adviseert de soortenstandaard gebruik te maken van vogelvides (onder dakpannen) en houten huismuskasten. Het gebruik van dit type voorzieningen heeft dan ook de voorkeur. Echter, indien noodzakelijk kan er ook gebruik worden gemaakt van geschikte alternatieve voorzieningen Volgens de Soortenstandaard Huismus is de broedtijd van de huismus meestal van begin april tot en met augustus, maar in maart kan er ook al gebroed worden. Meestal worden 2 tot 3 legsels grootgebracht. Ook buiten de broedperiode wordt aan het nest gebouwd. Uit de Soortenstandaard Huismus blijkt verder dat de huismus zeer honkvast is. Hij blijft he

Kennisdocumenten Soorten - Natuurbescherming - BIJ1

uitgevoerd conform de soortenstandaard huismus (RVO, versie 2.0, 2014). Wij zijn van mening dat er voldoende onderzoeksinspanning is verricht om de functionaliteit van het plangebied voor de huismus te bepalen. De huismus is in het plangebied aangetroffen. De huismus blijkt talrijk aanwezig te zijn in het plangebied en de directe omgeving hiervan Soortenstandaard Huismus 2 veldbezoeken tussen 1 april en half mei Soortenstandaard Buizerd (ook toepasbaar voor de sperwer) 2 tot 4 veldbezoeken tussen maart en half mei Boomvalk 2 tot 4 veldbezoeken tussen juni en half augustus Uilen: bosuil 2 veldbezoeken tussen februari en maart. Nader onderzoek naar vleermuizen en huismus Uitbreiding Schonauwenseweg 8 te Houten projectnr. 268117 revisie 0 24 november 2014 Opdrachtgever Beelen Midden Nederland B.V. Schonauwenseweg 7 3990 GH Houten datum vrijgave beschrijving revisie 0 goedkeuring vrijgave 24 nov 2014 Concept ir. E. Riphagen drs. A. van Donge De soortenstandaard Huismus en Gierzwaluw van het ministerie van EZ kan als basiskennis dienen. De cursus is geënt op deze soortenstandaard, maar richt zich op de praktische toepassing ervan. Doelgroepen: Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met huismus en/of gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling

Soortenstandaard Huismus (Dienst Regelingen 2011a). Hieruit volgt een bepaalde minimale onderzoekinspanning en mate van kundigheid van de onderzoeker. De aan- of afwezigheid van Huismus kan worden vastgesteld door het uitvoeren van twee veldbezoeken in de periode 1 april-15. De buizerd is voor herkenning de sleutelsoort in Nederland. Is erg gevarieerd in kleur en tekening. Lichte buizerds worden vaak aangezien voor de veel zeldzamere ruigpootbuizerd; kijk voor onderscheid bij de ruigpootbuizerd.Heeft een brede, niet ver uitstekende kop, brede vleugels en een vrij korte, afgeronde staart met smalle bandjes Provincie Groningen - Provincie Groninge Huismussen broeden vrijwel alleen in gebouwen. Het zijn sociale dieren die vooral in kolonies broeden. De nestbouw begint al in maart, de broedtijd loopt van begin april tot eind augustus. Een huismus blijft trouw aan zijn nestplaats. Een groep moet uit minstens tien paar bestaan om te overleven • RVO, 2014. Soortenstandaard buizerd. • RVO, 2014. Soortenstandaard poelkikker. In de volgende paragraven wordt per soort de resultaten uit het nader onderzoek kort weergegeven. Voor een volledige uitwerking zie het Nader onderzoek (Antea Group, 2015b). 3.2 Huismus Op de adressen zijn in totaal 27 jaarrond beschermde nesten van huismussen.

Huismus Soortenstandaard, onderzoek naar zingende mannetjes, nestgedrag of bedelende jongen, optimaal april - half mei (twee ronden), suboptimaal voorjaar en zomer (vier ronden). Minimum tussentijd is 10 dagen Gierzwaluw Soortenstandaard, onderzoek naar invliegende dieren, boven de broedlocatie jagende dieren en bouncende dieren. Optimaa Soortenstandaard Huismus - Passer domesticus. ecogroen advies Aanvullend onderzoek vleermuizen en broedvogels Scheepvaartlaan Zwartsluis 5 Eindconclusies Voor het verwijderen van een paarverblijfplaats van Ruige dwergvleermuis en 14 nestplaatsen va De huismus (Latijnse naam: Passer domesticus) was heel lang de bekendste vogel van het land. Helaas is de mussenpopulatie enorm afgenomen. In de stedelijke gebieden gaat die afname gestaag door: de huismus is sinds de tweede helft van de jaren negentig in de grote steden met maar liefst 50 tot 80% afgenomen en staat sinds 2004 op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels

Huismus Bescherming Nederland » mussen & -habitat

2.1 Huismus Het onderzoek naar de huismus is uitgevoerd conform de richtlijnen uit de soortenstandaard huismus (RVO, 2014a). Er zijn twee veldbezoeken uitgevoerd. Deze bezoeken zijn gecombineerd met de bezoeken gericht op het onderzoek naar de buizerd. De bezoeken zijn uitgevoerd op: Datum Tijd Wee gele kwikstaart en Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Volgens de soortenstandaard Huismus2 zijn twee inventarisatiemomenten in de periode 1 april- 15 mei uitgevoerd bij goed weer in de ochtend Soortenstandaard Huismus (RVO, 2014), met de aantekening dat het tweede bezoek net buiten de vermelde datumgrens viel. Omdat de start van het voorjaar 2016 nat en koud was, is er geen reden om aan te nemen dat resultaten gevonden binnen de datumgrens anders zouden zijn geweest

van de Soortenstandaard huismus, kunnen nest-indicatieve waar-nemingen nog gedaan worden tot en met augustus. In dit onderzoek hebben wij de volgende methode gehanteerd: - 4 gerichte veldbezoeken bij gunstig weer binnen 4 weken. - 3 maal een periode van 10 dagen tussen de inventarisaties sen in de gebouwen aanwezig zijn van de gierzwaluw, huismus en vleermuizen. In juli 2015 is door de gemeente Haaren aan het Ecologisch Adviesbureau Cools de opdracht verleend om een gedetailleerd onderzoek uit te voeren naar de eventueel aanwezige vaste verblijfplaatsen van de gierzwaluw, huismus en vleermuizen binnen de genoemde plangebieden. 2 Soortenstandaard Huismus (2014) van het Ministerie van Economische Zaken. Door te werken volgens de richtlijnen in deze soortenstandaard wordt een eventuele ontheffingsaanvraag door het bevoegd gezag vrijwel zeker in behandeling genomen. Een onderzoek naar het voorkomen van huismus bestaat uit. daard Huismus, resp. de soortenstandaard Gierzwaluw, beide december 2011, van Dienst Regelingen, ministerie van EL&I. Voor de huismus geldt dat het op kaart intekenen van tjilpende mannetjes een be-trouwbare methode is om het aantal broedparen vast te stellen. Mannetjes maken op deze manier de plaats van hun nest kenbaar Kennisdocumenten zijn onder ander opgesteld voor de huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, buizerd, roek, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, bever, das en rugstreeppad. Ecoresult B.V. werkt op basis van deze kennisdocumenten en met expertise passen we ze graag voor u toe

Soortenstandaard Huismus Passer domesticus. Dienst Regelingen, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag. Arcadis, 2009. Gedragscode Flora- en faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector. In opdracht van Bouwend Nederland en Nepron. GaN, NGB & Zoogdiervereniging, 2013 De pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) is een mees die in vrijwel heel Europa regelmatig voorkomt. Pimpelmezen zijn veel te zien in bossen, tuinen en struwelen.Het zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin opgehangen voedsel. In België en Nederland is de pimpelmees een talrijke broedvogel, die bovendien voor het merendeel standvogel is, maar in. huismus loopt op hoofdiijnen van maart tot en met augustus. 9 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient tijdig onder begeleidin g van een deskundige nog een controle van het plangebied op de aanwezigheid van de huismus plaats te vinden. Hierbij dien t (met behulp van een ladder of hoogwerker) te worden bekeken of en waar nesten onder de panne

Soortenstandaard. Huismus Passer domesticus - PDF Gratis ..

· Soortenstandaard Huismus · In te vullen plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie · Toelichting plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie Contactgegevens staatbosbeheer Dirk Sybenga Coördinator Externe Werken en Projecten Hof van Delflan 2.5 Huismus, Gierzwaluw, Ransuil, Sperwer Tijdens vijf veldbezoeken in de periode 1 april - 15 juli is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van territoria en/of broedlocaties van Gierzwaluw, Huismus, Ransuil en Sperwer. Bezoekdata waren 15 april, 6 mei, 27 mei, 17 juni en 8 juli 2013. Alle veldbezoeken vonde Het onderzoek naar de huismus is uitgevoerd volgens de soortenstandaard van de betreffende soort. Deze soortenstandaard is opgesteld door het voormalige Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het onderzoek is uitgevoerd door Ronald van Os van Vos Natuurbeheer met behulp van een Swarovski verrekijker Huismus Voor de Huismus geldt dat de periode van 1 april tot en met 15 mei het meest geschikt is om de mogelijke aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen te onderzoeken. Volgens de soortenstandaard dienen gedurende deze periode twee veldbezoeken uitgevoerd te worden met een tussenperiode van minimaal 10 dagen. Huismussen zijn echter gedu de soortenstandaard van de huismus (Rijksdienst van Ondernemend Nederland, versie maart 2014). Tabel I geeft een overzicht van de uitgevoerde veldbezoeken voor huismussen. Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden voor het waarnemen van huismussen gunstig. Tijdens geen van de veldbezoeken was de temperatuur lager dan 12 ºC

4.2 Huismussen De gehanteerde methode is overeenkomend de richtlijnen uit de Soortenstandaard Huismus van de RVO, maart 2014: Afwezigheid van broedende huismussen is aangetoond, als er tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei of tijdens vie Maar de Soortenstandaard van de Huismus wijst al sinds 2011 op deze essentiële functionele leefomgeving, die vooral in het groen te vinden is. Zie voor uitleg van essentiele functionele leefomgeving mijn voorgaande bericht hier onder

Samenvatting Soortenstandaard huismus - yumpu

de Soortenstandaard Huismus (Dienst Regelingen, 2014b) geïnventariseerd op zicht. Daarbij is gericht gezocht naar de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen, zoals nesten en kwetterplekken. Veldbezoeken Huismus Datum en tijd Weersomstandigheden 11-05-2015 06.45u-08.30u sluierbewolking, windkracht 2 Bft, ca. 11° 2.2 Huismus De inventarisaties zijn uitgevoerd conform de methodiek zoals die is omschreven in de Soortenstandaard huismus (ministerie van EL&I, 2011). Om de aan- of afwezigheid van huismussen te kunnen bewijzen is het noodzakelijk dat tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei geïnventariseerd wordt let huismussen )lijfplaatsen, conform de soortenstandaard / dzaak: mus en vleermuizen Maatregel 1. 2. 3. Start in september bij woningen r.r Instandhouding aanbod aan vert kennisdocument huismus B.4.1 Huismus De maatregelen voor huismus zijn in hoo

Huismus: Tijdens twee dagbezoeken (3 en 15 mei 2013) is onderzoek naar broedlocaties van Huismus uitgevoerd op de 3 erven waar sloop plaatsvindt. Dit is voor deze soort het optimale inventarisatiemoment. Tijdens deze bezoeken is het aantal broedgevallen vastgesteld. Tijdens d De otter (Lutra lutra) behoort tot de familie der marterachtigen. Hij leeft in oeverzones met voldoende dekking en rust. De otter was verdwenen in Nederland maar is sinds 2002 weer uitgezet. Momenteel komt de otter weer voor in Noordwest-Overijssel, Friesland, Gelderland en langs de Overijsselse Vecht Ontmoet onze nieuwe collega: Thijs 18 januari 2021 Thijs gaat zich bij Regelink Ecologie & Landschap vastbijten in uitdagende, grote vleermuisprojecten Het ministerie van Economische Zaken (RVO) heeft voor diverse soorten een zogenaamde soortenstandaard uitgebracht. Hierin staat onder andere beschreven hoe een (nader)onderzoek uitgevoerd dient te worden. Vaak gebruikte soortenstandaarden zijn die van de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, das,. Werkzaamheden - Bekijk alle uitgevoerde werkzaamheden van Veldbiologische Werken. Van verschillende jaren in binnen en buitenland

soortenstandaard van de Huismus - HUISMUS BESCHERMING

conform de soortenstandaard huismus.30 De Afdeling over-woog hierbij dat de maatregelen, het plaatsen van nestkas-ten, overtreding van de Ffw kan voorkomen. Hoewel de uitspraak betrekking heeft op de Ffw, zal de Afdeling deze lijn naar verwachting doorzetten onder de Wnb De til heeft ruimte voor 20 huismussenverblijven en biedt daarmee de komende jaren ruim voldoende onderdak voor de aanwezige huismussen. Hiermee wordt er enerzijds voor gezorgd dat de huismus op de locatie aanwezig kan blijven en anderzijds kan ook de beoogde ontwikkeling van het terrein plaatsvinden

NESTKAST voor een HUISMUS maken - HUISMUS BESCHERMING

betrokken bij een veelheid aan projecten betreffende rugstreeppad, huismus, gierzwaluw en vleermuizen, compensatie van hun verblijven en voorzorgsmaatregelen voor tijdens uitvoering van werkzaamheden. Kees Dekker is als adviseur en veldonderzoeker betrokken bij dit project. Hij heeft de opleiding Bos Soortenstandaard Huismus. Ministerie van EL&I, Den Haag. Küsters, K. 2010. Betreft: Oplevering vleermuisonderzoek kom Vlierden (P10-0149). Briefrapport gericht aan Martijn Prins van Bureau Verkuylen BV. STARO, Gemert.. (soortenstandaard Huismus, Gierzwaluw, Gewone Dwergvleermuis, versie 2.0 december 2014) gehanteerd. - N2015.020- Nader onderzoek Tropische Landbouwschool Larenstein - Pagina | 8 Door het hanteren van het vleermuizenprotocol, soortenstandaarden en overige goedgekeurde. bSR-notitie 1560 - Quick scan flora en fauna plangebied Rietlaan-Oost, Hendrik-Ido-Ambacht CONCEPT 3 / 10 vorticulus, een waterslak vermeld in de Habitatrichtlijn, alsmede de landslakken Zeggekorfslak Vertig Blom Ecologie verricht onderzoek naar de ecologie en de verspreiding van planten en dieren. Hierbij worden de landelijke standaarden en richtlijnen gehanteerd of een maatwerk onderzoek ingericht. Blom Ecologie verzorgt onderzoek en advies naar onderstaande soortgroepen

Soortenstandaard van de huismus - DR-Loket - yumpu

Niet alle habitatelementen zijn VASTE verblijfplaatsen zoals de Soortenstandaard van de Huismus dat omschrijft; de meeste habitatelementen kunnen gedurende het jaar wisselen van object of be-planting. Er zijn twee habitatelementen die wel vaste verblijfplaatsen zijn en dus altijd op dezelfde plaats door de huismussen hergebruikt worden 2 Kennistabellen soorten van de soortenstandaard 8 2.1 Zoogdieren 8 2.2 Vogels 10 2.3 Reptielen 11 2.4 Amfibieën 12 2.5 Zoetwatervissen 13 3 Conclusie 14 11 Huismus 12 Roek 13 Kerkuil 14 Steenuil Reptielen (n=2) Soort 15 Levendbarende hagedis 16 Zandhagedis Amfibieën (n=4) Soort 17 Rugstreeppad 18. inventariseren van vleermuizen, huismus en gierzwaluw (Tabel 1). Gedurende alle ronden is eveneens gelet op de aanwezigheid van (sporen van) steenmarter. Tabel 1. Datum, tijdstip en weersomstandigheden van de inventarisaties. Datum Tijdstip Type onderzoek Weersomstandigheden 10-05-2012 ochtend Huismus 12ºC, 3 Bft, geheel bewolkt, geen neersla Huismus Huismussen zijn geĂŻnventariseerd volgens de aanwijzingen in de Soortenstandaard Huismus (DR 2011). Daarbij zijn in het plangebied nesten van de huismus of indicaties die op een nest.

4.4 Huismus soortenstandaard van de soort (RVO, 2014). In de periode februari - maart zijn op avonden met geschikte weersomstandigheden twee veldbezoeken uitgevoerd om eventuele migratie naar voortplantingswater waar te nemen. Daarnaast zijn geschikte wateren met een RAVO huismus, zijn de rust- en verblijfplaatsen het gehele jaar beschermd. Hierbij wordt Soortenstandaard is oorspronkelijk ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het kennisdocument is een soortspecifiek informatiedocument wa Volgens bovengenoemde Soortenstandaard wordt van u verwacht dat een inventarisatie plaatsvindt in het broedseizoen minimaal 1 jaar vóór de renovatie, zodanig dat er voldoende tijd is om de inventarisatie goed af te ronden. De inventarisatie zal moeten worden uitgevoerd door een ter zake kundig natuuradviesbureau 25/03, GroenLinks, PvdA en D66 presenteren voorstellen nieuwe natuurwet GroenLinks, PvdA en D66 presenteren vandaag hun voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter t

 • Dentine molecuulformule.
 • Door deze video vergeet je je naam.
 • IPhone taser.
 • Snap Verhaal bekijken zonder dat diegene het ziet.
 • EasyJet vluchten geannuleerd.
 • Archaeopteryx tijdperk.
 • Freddy Krueger trailer.
 • PA fibre optique.
 • Koekenpan 28 cm.
 • Chocolate chip cookies zelfrijzend bakmeel.
 • Barnsley stad.
 • Communicatieproces marketing.
 • Analoge ontwikkeling in de evolutie.
 • Functieomschrijving Neonatologie verpleegkundige.
 • Bechterew yoga.
 • Pastinaak schoonmaken YouTube.
 • Modellen.
 • Middenspanningsnet kaart Liander.
 • Ei muffins met broccoli.
 • Vouwen bodem zwembad.
 • Printer print te klein.
 • Huurkoop woning.
 • Babykleding Rotterdam.
 • Rudolf von Ribbentrop.
 • Firefighting Simulator 2020.
 • High School Musical 4 trailer.
 • Jerr Broederliefde.
 • Lifetime Basketbalstandaard Slam Dunk.
 • Wat is hormoonzalf.
 • Dr Martens KIND 1914.
 • Stoommachine Thomas Newcomen.
 • Screenshot Mac.
 • Professioneel wormen kweken.
 • Petoeten online.
 • NBA Hoodie.
 • Standbeeld Kniertje.
 • Art 4 awb.
 • Menselijke dierentuin Berlijn.
 • Hasj in bong.
 • Is Hola VPN safe.
 • Black Blue Koffiebonen.