Home

Art 12 van richtlijn 2009 48 eg

EUR-Lex - 32009L0048 - EN - EUR-Le

Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed in werking datum publicatie + 20 zie art 56 Date of transposition: 20/01/2011; ten laatste Date of end of validity: 31/12/9999. PB L 396 van 30.12.2006,. Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/64/EG (PB L 319 van 5.12.2007,. In uw antwoord dient u eerst in te gaan op de personele en materiële werkingssfeer van Richtlijn 2009/48/EG. Art. 12: de lidstaten mogen op hun grondgebied het op de markt aanbieden van speelgoed dat aan deze richtlijn voldoet, niet belemmeren

EUR-Lex - 32008L0048 - EN - EUR-Le

RICHTLIJN 2010/48/EU VAN DE COMMISSIE. van 5 juli 2010. houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE RICHTLIJN 2012/7/EU VAN DE COMMISSIE. van 2 maart 2012. tot wijziging van deel III van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgan RICHTLIJN 2009/50/EG VAN DE RAAD van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, eerste alinea, punt 3, onder a) en punt 4

Werkgroep Week 1 Europees - 3011EU14WY - UU - StudeerSne

 1. Parlement en de Raad Richtlijn 2009/128/EG van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duur­ zaam gebruik van pesticiden (3) (de kaderrichtlijn) aan ­ genomen. (2) Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van machines voor de toepassing van pesticiden zijn van groot belan
 2. Richtlijn 2007/75/EG (PB L 346 van 29.12.2007, blz. 13). (5) PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1. 2. lidstaat van teruggaaf: de lidstaat waar de btw aan de niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige in reke-ning werd gebracht ter zake van de voor genoemde belas
 3. Btw-richtlijn 949 Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2009/69/EG van 25 juni 2009 (Pb. 2009, L175). TITEL I VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. 1
 4. imumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (Voor de EER relevante tekst
 5. gen in een verzekeringsgroep (8) PB L 330 van 5.12.1998, blz. 1. (8), Richtlijn 2001/17/EG van het Euro­ pees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffend

Dit Warenwetbesluit is een 1 op 1 implementatie van de Europese Richtlijn Speelgoed 2009/48/EG en is sinds 20 juli 2011 van kracht. Om de Europese Richtlijn Speelgoed 2009/48/EG makkelijker toe te passen in de praktijk adviseert de NVWA u richtsnoer Guidance Document on the Application of Directive 2009/48/EC on the Safety of Toys van de Europese Commissie te raadplegen RICHTLIJN 2010/76/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 24 november 2010. tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbelei Europese Commissie, B-1049 Brussel - België. Tel. (32-2) 299 11 11. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL INTERNE MARKT, INDUSTRIE, ONDERNEMERSCHAP EN MIDDEN Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5) Het verdient aanbeveling om consistentie tussen de doelstelling van Richtlijn 2002/87/EG enerzijds, en die van de Richtlijnen 73/239/EEG (4) en 92/49/EEG (5) van de Raad en de Richtlijnen 98/78/EG (6), 2002/83/EG (7), 2004/39/EG (8), 2005/68/EG (9), 2006/48/EG (10), 2006/49/EG (11), 2009/65/EG (12), 2009/138/EG (13) en 2011/61/EU (14) van het Europees Parlement en de Raad anderzijds te.

M8 Richtlijn 2009/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 L 168 33 30.6.2009 M9 Richtlijn 2009/120/EG van de Commissie van 14 september 2009 L 242 3 15.9.2009 M10 Richtlijn 2010/84/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 L 348 74 31.12.201 betreft de artikelen 17, 18 en 19 van deze richtlijn, Gelet op het voorstel van de Commissie, Gelet op het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1) PB C 77 van 31.3.2009, blz. 43., Gelet op het advies van het Comité van de Regio's (2) PB C 325 van 19.12.2008, blz. 12., Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het. (12) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve beleg­ ging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32). (13) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn. Artikel 12 : Procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling van machines 1. Met het oog op certificatie van overeenstemming van een machine met de bepalingen van deze richtlijn, past de fabrikant of diens gemachtigde een van de in de leden 2, 3 en RICHTLIJN 2003/48/EG VAN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 41 van 13.2.2002, blz. 35)

EUR-Lex - 32006L0048 - EN - EUR-Le

(5) Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114). ( ) Goedgekeurd bij Besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009 betreffende de sluiting door de. Op 1 december 2009 werd het Verdrag van Lissabon van kracht en veranderde de naam van EG-verdrag in de huidige naam: 'Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie'. Na 1957 sloten achtereenvolgens Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk (1973), Griekenland (1981), en Portugal en Spanje (1986) zich aan bij de EG Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te. Artikel 12 - Transparante informatie, Artikel 48 - Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen Artikel 49 - Afwijkingen voor specifieke situaties (111, Artikel 94 - Intrekking van Richtlijn 95/46/EG Artikel 95 - Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG

In artikel 12, zesde lid, onder d, van de richtlijn jaarrekening is opgenomen dat dergelijke afboekingen niet mogen worden voortgezet punten a en b van richtlijn 2009/101/EG (PbEU 2006, L 177). Omdat richtlijn 2006/48/EG inmiddels is vervangen en ingetrokken door richtlijn 2013/36/EU. Interpretatie van Europese Verordeningen over sociale zekerheid, afgestemd op de Nederlandse situatie, geschreven door CVA (Commissie Verzekeringsaangelegenheden) (april 2010). U kunt de toelichting op deze nieuwe basisverordening hier downloaden Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) Art Tekst Inhoudstafel Begin; DEEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Art. 2.Deze wet betreft een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

EUR-Lex - 32006L0012 - EN - EUR-Le

 1. 18.12.2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 364/11NL. 3. Onderdanen van derde landen die op het grondgebied van de lidstaten mogen werken, hebben recht op arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die welke de burgers van de Unie genieten. Artikel 1
 2. Dit sluit ook aan bij de in de in art. 3 RWM vermelde Richtlijn 2009/48/EG (de zogenoemde Speelgoedrichtlijn) aangezien in art. 2, eerste lid, in verbinding met bijlage I sub 2 onder e van die Richtlijn is bepaald dat imitaties van echte vuurwapens niet als speelgoed in de zin van de Richtlijn worden beschouwd
 3. g van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van de richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de.

Totstandkoming. De Raad neemt richtlijnen aan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het EESC alsook van het Parlement (art. 59 VWEU; vroeger 52 EG-Verdrag).. Uitzonderlijk kan ook de Commissie richtlijnen aannemen, volgens de Comitologie-procedure. Elke richtlijn dient na haar aanneming goedgekeurd en bekrachtigd te worden door de Commissie. Hierna wordt zij bekendgemaakt in het. « 4° de Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne van hetzelfde decreet, wordt in afdeling V/1, ingevoegd bij artikel 13, een artikel 3.1.12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 3.1.12/1. Het uitoefenen van een functie als werknemer van de VREG Artikel 48. (26/08/2011. Art. 14.Deze wet is van toepassing op betalingen in uitvoering van overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd [1 vanaf 16 maart 2013] 1. Ze is in elk geval van toepassing op betalingen in uitvoering van lopende overeenkomsten twee jaar [1 te rekenen vanaf 16 maart 2013] 1. ----- (1)<W 2013-11-22/12, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 16-03.

Art. 12-13 HOOFDSTUK V/1. [1 - Bepaling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de Het verblijfsrecht van de burgers van de Unie en van hun familieleden is geregeld door de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het. De reikwijdte van de Dienstenwet is geregeld in art. 2 lid 1 van die wet, waarin verwezen wordt naar de Dienstenrichtlijn. Art. 2 lid 2 Dienstenwet bepaalt dat lid 1 in ieder geval geldt voor de eisen en vergunningstelsels die zijn opgenomen in een ministeriële regeling, dat betreft de regeling reikwijdte lid van de internationale OARSI richtlijn commissie voor behandeling van artrose, lid van ARUK klinische studies commissie en van de wetenschappelijke commissie van het Annafonds, associate editor van Osteoarthritis & Cartilage, lid van de editorial board van Maturitas, en lid van de scientific advisory board van het Arthritis UK Pain Centre in Nottingham Richtlijn - Hoofdinhoud. Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken B.Vl.R. van 3-7-2015 Art. 13. De tekorten, vermeld in artikel 11, 2°, kunnen, conform artikel 14 van de richtlijn, slechts een van de volgende zijn : 1° een verschil in duur van de opleiding, die ten minste één jaar of 60 ECTS punten korter is dan de duur van de in de Vlaamse Gemeenschap vereiste opleiding

8 Joosen 2009. 9 Richtlijn betalingsdiensten in de interne markt, preambule (32). 10 Aanhangsel handelingen II 2012/13, nr. 672, p. 2. 11 Zie hoofdstuk 3 van deze scriptie waar de Nederlandse jurisprudentie op dit terrein wordt besproken. 12 Zie o.a. de uitspraken van het Kifid zoals genoemd in de bij deze scriptie behorende literatuurlijst Richtlijn 2009/54/EG heeft echter zowel betrekking op natuurlijk mineraalwater als op bronwater, en alleen de eerstgenoemde categorie moet van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgesloten. Overeenkomstig artikel 9, lid 4, derde alinea, van Richtlijn 2009/54/EG, moet bronwater aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen Het is een herschikking van de originele machinerichtlijn 89/392/EEG, de wijzigingen 98/37/EG en de liftenrichtlijn 95/16/EG. In België werd de richtlijn omgezet door 2 KB's (12 augustus 2008, BS van 1 oktober 2008): het KB betreffende het op de markt brengen van machines en het KB tot wijziging van KB van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften

Art. 2 Art. 2 Deze wet heeft inzonderheid de gedeeltelijke omzetting tot doel van (a) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecte - Wijzigingen van het decreet van 25 juni 2010 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt Art. 63 Onderafdeling 6. - Wijziging van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid Art. 64 Onderafdeling 7

De volgende werkzame stoffen zijn door de Europese Commissie opgenomen in Bijlage I bij de Europese pesticidenrichtlijn 91/414/EEG en de opvolger daarvan, Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 21 oktober 2009. Dit zijn de voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen. Dat kunnen pesticiden zijn (insecticiden, herbiciden, fungiciden, acariciden en dergelijke meer), maar. Tekst Inhoudstafel Begin; TITEL 1. - Algemene bepalingen Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. Ze voorziet in de omzetting van richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 en van richtlijn 2011/83.

5 Certificaat voor vrijstelling van btw en/of accijnzen (Richtlijn 2006/112/EG - artikel 151 - en Richtlijn 2008/118/EG - artikel 13) 11 5.1 Geschiedenis 11 5.2 Toelichting bij het certificaat 12 5.3 Bespreking van het certificaat per vak 13 5.3.1 Vak VOLGNUMMER 13 5.3.2 Vak 1. BEGUNSTIGDE INSTELLING / PERSOON 13 5.3.3 Vak 2 richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad

Richtlijn 2010/48 - Aanpassing aan de technische

Exequaturprocedure art. 38 EEX-Verordening. Vervolg op HR 16 oktober 2009, IEF 8276 en HvJEU 18 oktober 2011, IEF 10364. Over de toepasselijkheid van de EEX-Verordening op de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis met boetebeslissing inzake een octrooi-inbreuk en de toepasselijkheid art. 14 Handhavingsrichtlijn op exequaturprocedure Artikel 63, eerste lid, van de richtlijn wijzigt de definitie van «herverzekering» in Richtlijn 2009/138/EG van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEG 2009, L 335) (hierna: richtlijn solvabiliteit II) Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkund

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn die onder meer regels omvat voor financiële instellingen die beleggings- en/of nevendiensten verrichten, nl. die inzonderheid financiële instrumenten en gestructureerde deposito's verdelen. MiFID II is de opvolger van de MiFID I-richtlijn. De principes van MiFID I bleven behouden, maar d 3 AUGUSTUS 2012. - Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duit

Wie vragen heeft over Belgische zeeschepen, kan hieronder de Officiële lijst van de Belgische Zeeschepen en van de Vloot van de Marine raadplegen. Voor verdere vragen met betrekking tot de vlaggenstaatverplichtingen in het kader van richtlijn 2009/21/EG kan u zich wenden tot dg.mar@mobilit.fgov.be De lidstaten voorzien in een uitzondering op de rechten bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, artikel 5, onder a), en artikel 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG, artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/24/EG en artikel 11, lid 1, van deze richtlijn, op grond waarvan instellingen voor cultureel erfgoed kopieën van werken of andere materialen die permanent deel uitmaken van hun. 2 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt 48 Art. 2 Regeling 64 Art. 12 bepaalt dat indien het aantal beschikbare vergunningen beperkt is door schaarste van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen of de bruikbare technische mogelijkheden,.

2 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55). 3 Richtlijn 97/67/EG i van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffend 34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36. 3.2.1 Mogelijke interpretatie art. 7 van de Verordening 48 4.1.4 Aansprakelijkheid: begrip 'schade' uit art. 19 Verdrag van Montreal 2 HvJ EG 19 november 2009, nr. C-402/07, C-432/07, VR 2010, 35. 3 De geschetste casus is afgeleid van de feitenbeschrijving ktr Art. artikel BNB Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak BR Tijdschrift voor Belastingrecht Btw Belasting over de toegevoegde waarde BTW-Richtlijn Richtlijn van de Raad van 28 november 2006, betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PbEG 2006, nr. L 34

Richtlijn 2012/7 - Wijziging van deel III van bijlage II

Verordening (EG) Nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst doel van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG. Art. 2 Art. 2 A l'article 121, § 1 er, alinéa 1, 4°, de la loi du 2 aoû De Vlaamse Regering wijst de bevoegde instantie aan als vermeld in artikel 11 van de Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van de Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van.

Wetgeving speelgoed Speelgoed NVW

richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van (EG) 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde Art. 3.4.4.12. § 1. De distributeur van EEA of de organisatie die. Hof van Justitie bevestigt: arrest van 12 april 2018.. 48 4. Landen buiten de EER (Richtlijn 2003/48/EG de Belgische kust is goed voor een aandeel van 48 %). 6. 4. Het buitenlands aandeel groeit evenwel de laatste twintig jaar sterk. Het. 48. Artikel 17 van richtlijn 98/71 en artikel 96, 3 Zie Fischman Afori, O., Reconceptualizing Property in Designs, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, nr. 3, 2008, blz . 1105 blz. 12), artikel 6, en richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van. 14 Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23). 14 Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23). Amendement 4. Voorstel voor een richtlijn Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG.

Richtlijn 2010/76 - Wijziging van de Richtlijnen 2006/48

Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en consultaties. Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties Moet u btw verleggen naar een andere ondernemer? Breng dan geen btw in rekening, maar zet op de factuur 'btw verlegd'. Lees hoe de verleggingsregeling werkt 25 maart 2009 Omzettingstabel Richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten Voorontwerp wet art. 1 (1) (2) art. 3 en 5 FOD Economie art. 2 (1) (2) het zijn van dominus litis en het neerleggen van de opdracht bij onoverbrugbaar verschil van inzicht (vgl. art. 7:402 en art. 7:408 lid 2 BW); het recht op een beloning en het vereiste van de redelijkheid daarvan (vgl. art. 7:405 BW); het doen van rekening en verantwoording van onder meer verschotten (vgl. art. 7:403 lid 2 en art. 7:406 lid 2 BW) Ondertekend: 13 december 2007 In werking getreden: 1 december 2009. Doel: ervoor zorgen dat de EU democratischer wordt, efficiënter kan optreden en wereldwijde problemen zoals klimaatverandering gezamenlijk kan aanpakken. Belangrijkste veranderingen: meer bevoegdheden voor het Europees Parlement, nieuwe stemprocedures in de Raad, invoering van het burgerinitiatief, benoeming van een.

For existing installations, the final date for full compliance is 31 October 2007 under the IPPC Directive (Art. 5), and 16 July 2009 under the Landfill Directive (Art. 14). As a consequence, the competent authority has to issue an integrated permit to existing landfills covered by the IPPC Directive before 31 October 2007 Op het grensvlak van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGz) met justitie bevindt zich de forensische jeugdpsychiatrie. De twee hoofdtaken van de forensische jeugdpsychiatrie zijn: het adviseren over het psychisch functioneren van jongeren, en het verplegen en behandelen van jongeren binnen een justitieel kader Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 (PbEG 2001, L121/34). 3. Waarna hierna van deze Richtlijn wordt gesproken wordt daarmee, tenzij uit de tekst duidelijk anders blijkt, ook gedoeld op Richtlijn 2005/28/EC van de Europese Commissie die de specifieke Good Clinical Practice (GCP) voorwaarden vastlegt

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst). Preambule. TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I Definities. Artikel 1 Definitie P-EG 0006-0048 . Art. 4, par. 3 : P-EG 0072-0288 . Cat. I : Size Volume (l) Weight (kg) A mm B mm mm C ∅D E mm F mm Element 0006 0,55 2,7 215 180 DN 10 70 55 90 03/10 0009 0,65 2,9 245 180 DN 10 70 55 120 04/10 0,65 3,4 245 18 0DN15 70 55 12 04/20 0,75 4,0 270 202 DN 20 70 55 150 05/20 0027 1,0 4,8 295 212 DN 25 85 75 150 05/2

Gezien de beperkingen in studieopzet met betrekking tot de geïncludeerde studiepopulatie (risk of bias) en imprecisie (<300 cases) en de gebruiksduur van 12 weken in de meeste studies is de bewijskracht voor de uitkomstmaat bijwerkingen bij gebruik van langdurige behandeling (>3 maanden) met vaginaal oestrogeen door vrouwen met klachten van urogenitale atrofie ten opzichte van vrouwen met. In 2009 werd een patiënt in Nederland gemeld, zijn echtgenote raakte ook besmet, zonder ziekteverschijnselen. De bron van infectie kon niet worden gevonden, de patiënt had geen Nederlands wild of buitenlands vlees gegeten, een besmetting in Nederland kon dan ook niet worden uitgesloten (Van Leer-Buter, 2011) De wijziging van Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is in werking getreden op 13 februari 2009. Het inwerkingtredingbesluit van de wijziging van het Bevi is gepubliceerd op 12 februari. (Staatsblad 2009 nummer 47)Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein

Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoe

Dit protocol is een richtlijn voor de arts bij de stop en heropbouw van antitrombotica en anticoagulantia. tijdelijke switch naar Aspirine® perioperatief onder dekking van PPI overwegen, vervolgens richtlijn 12-17 uur 8-13 uur 12 uur 10-14 uur Renale klaring 80% 33% 27% 35%. 1 Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2013 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met aspecifieke degeneratieve rugklachten, spondylolisthesis en scoliose te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep) Art. 2. De ordonnantie zet Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt gedeeltelijk om. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009. betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. Art. 3 31.12.1985, p. 31), Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten ( PbEG 1993 L 095, 21.04.1993, p. 29), Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten.

Richtlijn 2008/24 - Wijziging van Richtlijn 2006/48/EG

CAD/CMD (OELs) Richtlijn chemische agentia en richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling worden vastgesteld binnen twee rechtskaders die integraal deel uitmaken van de mechanismen van de EU voor de bescherming van de gezondheid van werknemers 10 Richtlijn 97/7/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, Pb.L. 4 juni 1997, afl. 144, 19. 11 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaald

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 1) emissie : uitstoot van stoffen in de lucht door een stookinstallatie; 2) emissiegrenswaarde : toelaatbare hoeveelheid van een stof die met de afgassen van een stookinstallatie gedurende een bepaalde periode in de lucht mag worden uitgestoten; 3) stikstofoxiden (NO x): stikstofmonoxide en stikstofdioxide, uitgedrukt als. Het hangt van uw situatie af of u wel of niet naar Nederland kunt reizen. Voor sommige mensen geldt door de uitbraak van het coronavirus een Europees inreisverbod waardoor zij de Europese Unie/het Schengengebied niet in mogen reizen. Bekijk of u in uw situatie naar Nederland kunt reizen en wat de mogelijke voorwaarden zijn. Information about travelling to the Netherlands from abroad (in. Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2010/88/EG van 8 december 2010 (Pb. 2010, L326) bv diss. besloten vennootschap dissertatie e.a. en andere EU FED Europese Unie FED Fiscaal Weekbla An authorisation will only be granted, when a written consent referring to this Directive is approved (Art. 48 of Regulation (EC) No 1107/2009). The use and placing on the market of PPP-treated seeds is regulated through Art. 49 of Regulation (EC) No 1107/2009 [1] and will not be prohibited, when authorisation is granted by at least one other Member State De studie van Warner (2017) liet in een ongeadjusteerde analyse een hogere frequentie van transfusie van erytrocyten zien in de groep die een trombocytentransfusie onderging (28% versus 12%; OR 2,68 (1,91 tot 3,76) p<0,001) ten opzichte van de groep die de transfusie niet kreeg (laatste update op 26/11/2020) Vanwege de COVID-19-crisis heeft de Europese Commissie de datum van toepassing van de EU-verordening 2019/947 met 6 maand uitgesteld. Deze zal dus van toepassing zijn vanaf 31/12/2020 in plaats van 01/07/2020, zoals oorspronkelijk voorzien

 • Dekbedovertrek met rits IKEA.
 • Creamy chicken pasta recept.
 • Greencamp La Faz.
 • Rookmot kopen Praxis.
 • Restaurant Hilton Rotterdam.
 • Derailleur MTB.
 • Elite 4 HeartGold walkthrough.
 • Landal De Vers omgeving.
 • Waterleliekevers bestrijden.
 • Wanneer is het kattenmaand.
 • Zavelgrond Nederland.
 • Arafat sjaal zwart.
 • Thuisbezorgd Bolsward.
 • Doucherek jysk.
 • Mobiele zagerij prijs.
 • Boete losliggende lading 2020.
 • Adopt a horse game.
 • Master Biologie UGent.
 • Chiropractor Eindhoven.
 • Truffelsalami met parmezaan.
 • Berenklauw wonden afbeelding.
 • Field Recorder video.
 • Glasgow coma scale 2 4 4.
 • Mijn Eerste Scheikundedoos.
 • DC schoenen Heren sale.
 • Merge multiple pictures into one.
 • WWE Network prepaid card nederland.
 • Verlichte Trucks Zeist 2019.
 • Weer Leeuwarden KNMI.
 • Fruitboomkwekerij in oost vlaanderen.
 • Typisch Luxemburg.
 • Knuffelen met vriend.
 • Reine Claude siroop zonder suiker.
 • Marktwagen kip aan het spit te koop.
 • Herodotus mummificeren.
 • Minecraft varkens fokken.
 • Epidermolysis bullosa huidziekten.
 • Turnzaal inrichting.
 • Pijlgifkikker terrarium.
 • Waterstofperoxide 6 procent Kruidvat.
 • Hoeveel stappen Nijmeegse Vierdaagse.