Home

Mediawet lokale omroep

lokale publieke media-instelling: instelling die op grond van titel 2.3 is aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst; media-aanbod: één of meer elektronische producten met beeld- of geluidsinhoud die bestemd zijn voor afname door het algemene publiek of een deel daarvan De Mediawet 2008 bepaalt dat niet meer dan één lokale omroep per gemeente kan worden aangewezen. Het Commissariaat ziet toe op de procedure en verleent de aanwijzing, na een advies daarover van de gemeenteraad van de gemeente waar de lokale omroep wil gaan uitzenden. De nieuwe aanwijzingsprocedure is van kracht vanaf 1 april 2016

De Mediawet 2008 bepaalt dat niet meer dan één lokale omroep per gemeente kan worden aangewezen. Het Commissariaat ziet toe op de procedure en verleent de aanwijzing, na een advies daarover van de gemeenteraad van de gemeente waar de lokale omroep wil gaan uitzenden landelijke omroep: publieke omroep, bestemd voor het algemene publiek in het gehele land; v. regionale omroep: publieke omroep, bestemd voor het algemene publiek in een provincie; w. lokale omroep: publieke omroep, bestemd voor het algemene publiek in een gemeente; x. commerciële omroep: omroep door commerciële omroepinstellingen; y De publieke omroep moet gevarieerde programma's uitzenden op het gebied van informatie, cultuur en educatie. Dat staat in de nieuwe Mediawet. De omroepen mogen nog wel amusementsprogramma's maken, maar dit is geen kerntaak meer Deze handreiking bevat de bekostigingsbepalingen van de Mediawet en het gezamenlijke Vernieuwingsconvenant. Er is een overzicht van lokale omroepen die op basis daarvan (gaan) samenwerken. Met het oog op de bekostiging van een streekomroep biedt de handreiking ook een samenwerkingsconvenant tussen gemeenten Lokale omroep beginnen; Regionale omroep beginnen; Commerciële omroep beginnen; Op deze pagina vind je de belangrijkste aankomende wijzigingen van de Mediawet. De traditionele scheidslijn tussen omroepen en streamingdiensten onderling en andere diensten vervaagt steeds meer

Zo mag de publieke omroep niet alleen programma's maken voor het grote publiek. Er moeten programma's zijn voor alle groepen in de samenleving. Een andere verantwoordelijkheid is de onafhankelijkheid (persvrijheid) van de media beschermen. Daarom staat in de mediawet dat publieke omroepen zelf inhoudelijke keuzes mogen maken Er is per 2002 een bedrag voor lokale omroep structureel in het gemeentefonds gestort Oud Nieuw - Omroep - Media-instelling - Publieke omroep - Publieke mediadienst - Programma - Programma-aanbod (= radio, tv) - Programmaonderdeel - Programma - Programmabeleidbepalend orgaan - Orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt - Media - Media-aanbod (= radio, tv, internet etc.) De artikelen 2.61 tot en met 2.71 van de Mediawet gaan over lokale publieke mediadiensten Deze.

wetten.nl - Regeling - Mediawet 2008 - BWBR002502

 1. Erkenningen landelijke omroepen. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Hiermee beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod en ondersteunt daarmee de informatievrijheid
 2. Iedereen moet toegang kunnen hebben tot televisie, radio, kranten en internet, vindt de Rijksoverheid. De publieke omroep speelt hierbij een belangrijke rol
 3. g hebben van het Commissariaat voor de Media
 4. In de Mediawet staan regels voor de publieke en commerciële omroepen. De mediawet maakt een onderscheid tussen reclame (aanprijzing) en sponsoring. Voor de alcoholbranche zijn met name de regels voor uitzendtijden, productplaatsing en sponsoring relevant. Het Commissariaat van de Media houdt toezicht op de naleving van deze wet en kan een boete opleggen. Meer informatie [
 5. In de Mediawet is bepaald dat de lokale omroepen een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) dienen te verzorgen. Tegelijkertijd is diezelfde wet niet duidelijk over wat een Lokaal Toereikend Media-Aanbod precies inhoudt. Dit terwijl de bekostiging van de lokale omroep door de gemeenten hier rechtstreeks aan gekoppeld is
 6. De Mediawet noemt het begrip streekomroep niet, maar maakt ze wel mogelijk door schaalvergroting onder lokale omroepen toe te staan. De mediawet stelt wel als grens aan lokale omroepen dat hun bereik niet concurrerend is met de regionale omroepen. In 2007 bedroeg het aantal streekomroepen 62 op een totaal van 292 lokale publieke omroepen

Lokale omroep Commissariaat voor de medi

De Mediawet 2008 is een Nederlandse wet die in 2008 is vastgesteld en (op enkele artikelen na) op 1 januari 2009 in werking is getreden. De wet regelt de toelating tot het omroepbestel en stelt eisen aan de publieke omroepen onder andere om te zorgen voor mediapluriformiteit Mediawet houden. In deze brochure staan de belangrijkste regels voor bestuurders, redacteuren, programmamakers en andere betrokkenen bij lokale omroepen op een rij. De brochure is bruikbaar als naslagwerk voor de meest voorkomende vragen. 1 De Mediawet 2008 die per 1 januari 2009 is ingegaan, hanteert een nieuwe terminologie. Oud Nieu De colleges van B&W hebben sinds 2010 op basis van de Mediawet 2008 een zorgplicht voor de bekostiging van de 287 lokale omroepen, actief in 410 gemeenten. Als richtsnoer wordt hierbij voor 2012 € 1,29 per woonruimte gehanteerd, het bedrag dat voor de lokale omroep in het gemeentefonds is gestort plus de index voor lokale omroep per 2010 in mediawet 2008 . Per 2010 staat in de nieuwe Mediawet 2008 artikel 2.170a: 1. Het College van Burgemeester en Wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een advies als bedoeld in artikel 2.62

Lokale omroep beginnen Commissariaat voor de medi

De lokale omroep moet media-aanbod verzorgen dat voldoet aan de eisen van de Mediawet; als een lokale omroep in een periode van een jaar gedurende een ononderbroken periode van ten minste 2 maanden geen media-aanbod verspreidt dat aan die eisen voldoet dan kan het Commissariaat de aanwijzing intrekken; burgemeester en wethouders worden dan verzocht hun zienswijze te geven Lokale omroep(en) Deze subsidieregeling is zowel bestemd voor zelfstandig opererende lokale publieke omroepen als voor lokale omroepen die gezamenlijk optrekken binnen een samenwerkingsverband. De omroep of omroepen moeten beschikken over de aanwijzing van het Commissariaat voor de Media gedurende de hele projectperiode Drie jaar geleden in juni 2012 is het 'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2012-2015' (oftewel op basis van Mediawet 2008: lokale publieke media-instellingen) tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) gesloten

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Sander Dekker. Dit betekent onder andere dat de regionale omroepen, waaronder Omroep Brabant, kunnen doorgaan. Lokale publieke omroepen moeten voldoen aan de zogeheten ICE-norm van de Mediawet: het bieden van informatie, cultuur en educatie. Doordat bijvoorbeeld cultuur- en sportorganisaties nu gesloten zijn en evenementen worden afgelast kunnen eerder geplande lokale omroepactiviteiten die daarmee verband houden niet meer plaatsvinden

wetten.nl - Regeling - Mediawet - BWBR000414

Leidschendam-Voorburg - De gemeente heeft geen besluit genomen over wie in haar ogen de (nieuwe) lokale omroep van Leidschendam-Voorburg moet worden, maar laat keuze omroep over aan het Commissariaat van de media. Een amendement van die strekking van GroenLinks en de PvdA daarover werd gisteren aangenomen Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de Mediawet uit 2008 aan te passen. Het wetsvoorstel bevat de uitwerking van een aantal maatregelen dat op 14 juni 2019 is aangekondigd in de zogeheten Visiebrief van het kabinet. Doel is de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep. De belangrijkste wijzigingen.

De Lokale Omroep. Midden in de samenleving! Voorstel wijziging Mediawet. 27 januari 2020 . Het ministerie van OCW heeft een wijzigingsvoorstel van de Mediawet verzonden aan de Tweede Kamer. Een voorstel in verband met de implementatie van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. De. Het staat lokale omroepen vrij om andere extra televisie- of radiozenders te verzorgen en het is aan pakketaanbieders en de lokale omroepen zelf om een overeenkomst voor doorgifte in het digitale pakket te sluiten. De Mediawet staat volledige omschakeling van analoge naar digitale televisiedistributie niet in de weg,.

Wijzigingen Mediawet: toekomstbestendige publieke omroep

 1. Lokale omroep houdt zich niet aan Mediawet Lokale omroepen houden zich niet aan de Mediawet. Regionale omroepen daarentegen functioneren redelijk correct, zo blijkt uit onderzoek van het Persinstituut van de Universiteit van Amsterdam.... 29 maart 1996, 0:0
 2. Gemeenten met streekomroep, lokale omroep voor één gemeente of zonder lokale omroep, 2000-2017, bronnen: jaarverslagen OLON, NLPO, CvdM. Alle kanalen. Omroepen zijn volgens de Mediawet verplicht op alle beschikbare kanalen uit te zenden
 3. De provinciale partijen CDA, SP, PvdA, Groen Links, CU, D66, PvdD en Lokaal Brabant willen dat het geld voor Omroep Brabant weer via de provincie gaat lopen, in plaats van via Den Haag. Dat staat.
 4. De Mediawet regelt hoe de zendtijd wordt verdeeld, waarbij de leiding in handen ligt van de raad van bestuur van de NPO. Naast de landelijke omroepen zijn er regionale omroepen en lokale omroepen Geschiedenis tot 2006. Zie Geschiedenis van de Nederlandse publieke omroep voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De eerste voor het.
 5. 'De lokale omroep zit overal, maar zit in de verdrukking' kopten de kranten. Het in de lucht houden van een lokale omroep is geen sinecure. Op grond van de Mediawet krijgen gemeenten van het Rijk 1,28 euro per huishouden. Voor Zeist en Bunnik samen vormt dat een bedrag van ca. 45.000 euro per begrotingsjaar

Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepe

HOi (Hellendoorn Omroep Interactief) is dé lokale omroep van de gemeente Hellendoorn. Om onze publieke taak te optimaliseren willen we de burgers van Hellendoorn zo multimediaal mogelijk informeren, maar vooral ook betrekken en activeren De Mediawet schrijft voor dat er elke vijf jaar een lokale publieke omroep wordt aangewezen. Dat betreft een lokale omroep die representatief is voor de Leidschendam-Voorburgse gemeenschap. Voor de periode 10 januari 2021 tot en met 10 januari 2026 hebben zowel Midvliet als Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg. Lokale, regionale en landelijke publieke omroepen blijven in het kabelpakket wanneer veel huishoudens de overstap maken van analoog naar digitaal. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Mediawet 20.. (31.356 Dit terwijl lokale omroepen ook al fors hebben moeten investeren om hun signaal naar de Mediagateway te brengen, nota bene om partijen als Ziggo zo goed mogelijk te faciliteren. Mediawet. Ziggo-woordvoerder Hans den Heijer plaatst hier tegenover dat het kabelbedrijf zich houdt aan de op dit moment geldende Mediawet De lokale omroep zorgt voor een rechtmatige en transparante besteding van de publieke omroepmiddelen. Daarnaast werft de lokale omroep onder de voorwaarden van de mediawet sponsors, donateurs, bedrijven voor sponsorgelden en voor reclame inkomsten. De lokale omroep is hierdoor niet afhankelijk van de subsidie van de gemeente

Lokale en regionale omroepen. Provincies zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor de bekostiging van regionale omroepen. Zij bekostigen ten minste één regionale omroep in de provincie (art. 2.107 Mediawet). Gemeenten keren middelen die door het Rijk in het gemeentefonds worden gestort uit aan lokale omroepen (art. 2.170a Mediawet) GroenLinks in Dronten vindt dat de gemeenteraad donderdagavond de Mediawet bewust heeft ontdoken. De raad verwierp een voorstel van het college om een positief advies af te geven voor de komst van een lokale omroep in Dronten. De meerderheid van de raad heeft zelfs helemaal geen advies uitgebracht. En dat is volgens GroenLinks het omzeilen van de Mediawet. Bij een positief advies had de. De mediawet verbiedt publieke omroepen om content van commerciële zenders zomaar over te nemen, laat Hendrickx weten. Om die reden staakte de lokale omroep Tilburg vorig jaar het doorgeven van. Volgens mediakenner Piet Bakker ligt de oplossing niet in meer geld, maar in een wijziging van de Mediawet, die voorschrijft dat lokale omroepen én televisie én radio moeten maken én online actief moeten zijn. Daar krijgen ze per omroep jaarlijks ongeveer acht- à negenduizend euro voor. Dat geld gaat op aan auto's, studio's, microfoons

Wijzigingen Mediawet Commissariaat voor de medi

 1. Oprichting omroepen. De geschiedenis van de Nederlandse omroep begint in 1919.Dan gaat het eerste Nederlandse radioprogramma de ether in. Initiatiefnemer en presentator was omroeppionier Hanso Schotanus à Steringa Idzerda, die de uitzending vanuit zijn woning in Den Haag verzorgt.. Eerste omroepen. Vanaf 1923 begint ook de door de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum opgerichte.
 2. De betrokken partijen hebben de intentie uitgesproken om de signalen van de lokale omroepen centraal bij aanbieders aan te leveren. Hiermee krijgt de lokale omroep een groter digitaal bereik en kunnen steeds meer consumenten lokale programma's tot zich nemen. Mediawet
 3. Mediawet De Mediawet 2008 is een Nederlandse wet die in 2008 is vastgesteld en (op enkele artikelen na) op 1 januari 2009 in werking is getreden. De wet regelt de toelating tot het omroepbestel en stelt eisen aan de publieke omroepen onder andere om te zorgen voor mediapluriformiteit

Omroep Houten is een omroep opgericht door Stichting media Houten. We zijn een lokale omroep gericht op informatievoorziening over de Houtense samenleving. Hiervoor maken we gebruik van verschillende kanalen, zoals onze radiofrequentie 107.3 FM, onze website Omroephouten.nl en uiteraard sociale media zoals twitter en facebook Omroep Lingewaard wordt waarschijnlijk ook actief als lokale omroep in de gemeente Overbetuwe. De gemeenteraad beslist hier definitief over op 7 april 2020. Keuze uit drie omroepen In de landelijke Mediawet is geregeld dat iedere gemeente in Nederland een onafhankelijke lokale omroep moet hebben. Iedere vijf jaar kunnen lokale omroepen daarvoor een licentie aanvragen bij [ Wijziging Mediawet in verband met dienst inning omroepbijdragen 24.592 Novelle Wijziging Mediawet met betrekking tot reclameregeling lokale/regionale omroep De omroep moest elk jaar zo'n ƒ 10.000 tot ƒ 15.000 (ca. € 4.500 - € 6.800) bij elkaar zien te harken. Lokale omroepen vielen (en vallen) onder de mediawet, en in die dagen waren reclame en andere commerciële initiatieven uit den boze. De enige inkomsten waren de symbolische bijdrage van de kerken:.

Mediabeleid Media en publieke omroep Rijksoverheid

5.1 Lokale omroep in de G4. De lokale omroep in de vier grote steden neemt in het landelijke beeld een aparte positie in, zowel wat betreft de omvang van hun organisaties als hun budgetten. Op zichzelf isdat niet verbazingwekkend, omdat ze functioneren in een grootstedelijke omgeving en dus werken voor een groot en divers publiek De Mediawet bepaalt dat de begrotingen van alle regionale publieke omroepen zijn afgestemd op de begroting van de RPO. De ambities en doelen die op hoofdlijnen in het concessiebeleidsplan zijn opgenomen worden jaarlijks via de begroting van de RPO en de bekostigingsaanvragen van de regionale omroepen verdiept, geactualiseerd en meer concreet gemaakt De lokale omroepen zitten momenteel midden in een transitietraject waarbij het de doelstelling is om de huidige 267 lokale omroepen te clusteren tot circa 50 streekomroepen die als media-instelling kunnen voldoen aan de uitgangspunten voor dit 'lokaal toereikend media-aanbod' Focus je op één ding. Je kunt niet met een potje van 8 à 9 duizend euro per jaar als lokale omroep radio, tv en online bedienen. Je moet keuzes maken. Hij vindt dat Visch niet om meer geld moet vragen, maar moet pleiten voor een wijziging van de Mediawet. Die lokale omroepen moeten nu alles doen volgens deze wet; radio, tv, online Eerder is er een beleidsplan door het bestuur van de lokale omroep aangeboden aan het Collega van B&W. Er werd voorgerekend wat de kosten zijn voor exploitatie van een lokale omroep die voldoet aan de voorwaarden van de mediawet én waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling op gebied van programmacontent, kwaliteit, actualiteit en deskundigheid

Bedragen voor lokale omroep in Gemeentefonds 2021 VN

 1. Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep) publicatie: 3 november 2006 3. Disclaimer. Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een.
 2. Beide omroepen wilden graag binnen hun eigen omgeving de bewoners blijven voorzien van lokale informatie. Maar omdat volgens de Mediawet per gemeente slechts één zendmachtiging kan worden toegekend, is de Stichting OHM in het leven geroepen
 3. hanteert om tot een goed advies te komen. Deze criteria zijn ontleend aan de Mediawet, de Beleidsbrief lokale publieke media 2019 - 2024 van de gemeente Amsterdam en nadere afspraken tussen de VNG en OLON/NLPO over het begrip Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA), het zgn. Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen
 4. Drie lokale omroepen zijn afgelopen vrijdag onder één naam verder gegaan onder de naam SWF lokaal. A7FM, RTN en Radio Markant zijn nu met gezamenlijke uitzendingen op de kabel te horen. Volgens de Mediawet mag in één gemeente maar één lokale omroep zijn gevestigd. Daarom is door de gemeentelijke herindeling van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel een nieuwe.
 5. Deze zijn krachtens de Mediawet verplicht lokale omroepen in het verzorgingsgebied aan klanten door te geven. Lokale omroepen ook buiten eigen gebied. Ziggo is onlangs begonnen met de digitale doorgifte van enkele lokale omroepen die tot nu toe alleen analoog via het kabelnetwerk te bekijken waren
 6. isterie van OCW
 7. De gemeente gaf de Stichting Lokale Omroep Dronten (SLOD) vier jaar lang 20.000 euro subsidie per jaar. De gemeente stopte de financiering omdat de omroep zich niet aan de mediawet houdt. De omroep brengt bijvoorbeeld te weinig informatie en er is geen interregionale samenwerking, aldus de gemeente

publieke lokale mediainstellingen de mediawet Spelregels

Ontstaan. Lokale omroepen zijn ontstaan vanuit de vele vrije radiozenders die in vele dorpen en steden vanaf het eind van de jaren zeventig actief waren. Ook de ontwikkeling van lokale kabelnetten via Centrale Antenne Inrichting heeft de ontwikkeling van lokale omroep een impuls gegeven. In 1971 werd de opening van het kabelnet van de voormalige gemeente Melick en Herkenbosch live uitgezonden. 1 Lokale omroep, reclame en sponsoring 1 e druk OLON, Nijmegen, februari 2006 Eerste druk, februari 2006 Deze uitgave is gebaseerd op de brochure Riskeer geen boete van het Commissariaat voor de Media, Hilversum (derde druk, 1994) en is, onder verantwoordelijkheid van de OLON, uitgebreid en geheel herzien door Ruben Landman (najaar 2005) OLON, Nijmegen OLON Postbus 441 tel: AK Nijmegen fax. Gemeenten moeten met deze bekostiging zorg dragen voor een toereikend media-aanbod op lokaal niveau (artikel 2.170b Mediawet). Publieke omroepen en Altmark. Bij steun aan publieke omroepen levert het voldoen aan het vierde Altmark criterium (benchmark of openbare aanbesteding) soms een probleem De gemeente Dronten heeft terecht de subsidie aan de lokale omroep RTV8 in Dronten stopgezet. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald.De gemeente gaf de Stichting Lokale Omroep Dronten vier jaar lang 20.000 euro subsidie per jaar voor RTV8. Dronten stopte de financiering omdat de lokale omroep zich niet aan de mediawet houdt. De omroep brengt bijvoorbeeld te weinig informatie en er is geen.

Toezicht naleving Mediawet Commissariaat voor de medi

Lees meer omtrent kamerstuk 1995-1996, 24336 nr. 135f: wijziging bepalingen mediawet ivm herziening reclameregeling voor publieke lokale en regionale omro Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 4 / 8 3. Externe omgeving In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de omgeving waarbinnen een lokale omroep moet werken en moet concurreren om de gunsten van de luisteraar. In onze regio zijn vele mogelijkheden om radio te beluisteren. Vooral op muzikaal gebied

Regionale en lokale omroepen Naast de commerciële en de publieke omroepen, zijn er in Nederland ook nog regionale en lokale omroepen. Zo volg je zelf ook vast wel eens het regionale of het lokale nieuws. Regionale omroepen Deze zijn in hun eigen provincie of regio te zien, te horen of te volgen op de radio, televisie en het internet De kabelaars weigeren de lokale omroep op te nemen in de digitale pakketten. Daarom moet de Mediawet worden aangepast, schrijven P. de Wit, E. Janse en E

Media en publieke omroep Rijksoverheid

In de Mediawet is bepaald dat lokale omroepen een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) dienen te verzorgen. Het is echter niet altijd even duidelijk wat dat precies inhoudt. Daarom heeft de NLPO in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal kwaliteitscriteria vastgesteld waaraan een lokale omroep minimaal moet voldoen De publieke omroepen nemen het niet zo nauw met de mediawet. Ze moeten bepaalde percentages kunst, cultuur en informatie uitzenden en gaan daar te creatief mee om. De Tweede Kamer eist van staatssecretaris Van der Ploeg dat hij de nieuwe programma-indeling aanpakt. De comedy-serie The Nanny is in de nieuwe plannen van de publieke omroepen een cultureel programma Lokale omroepen verdienen onafhankelijkheid 24 jun 2008. Deze week wordt de nieuwe mediawet behandeld. D66-kamerlid Boris van der Ham wil een voorstel indienen om lokale omroepen onafhankelijk te maken van lokale overheden De lokale omroep is een platform voor alle drie de gemeenten, Deze vallen vaak niet onder de strenge regels van de Mediawet voor lokale omroepen en kunnen dus op commercieel gebied gemakkelijker opereren. Verder liggen de bedrijfskosten van deze lager als die van een reguliere omroep De Lokale Omroep staat onder grote druk. Veranderingen in mediagebruik en de toenemende eisen die dat stelt aan de bedrijfsvoering en de begeleiding van de vele vrijwilligers, vergen steeds meer geld, technische aanpassingen en specialistische kennis. Inmiddels verkeert één op de drie lokale omroepen in een financieel zorgelijke situatie. Politieke aandacht gaat vooral uit naar de landelijke.

Welke omroepen zijn er? Rijksoverheid

Mediawet » STIV

 1. De lokale omroep Media036 in Almere voldoet aan zijn verplichtingen en daarom zal de gemeente de inmiddels betaalde subsidie niet terugvorderen. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie AP/OPA. Die partij stelde dat Media036 nog niets heeft gepresteerd op het gebied van vrije nieuwsgaring. Daarom zou de gemeente geld terug moeten vragen.
 2. van de lokale omroepen binnen streekverband. Dankzij deze diensten en projecten van NLPO kunnen lokale omroepen tegen dezelfde kosten meer kwaliteit bieden. Een dergelijk kwaliteitsniveau, in de Mediawet uitgedrukt als toereikend media-aanbod en door de Vereniging van Nederlandse Gemeente
 3. Lees meer omtrent kamerstuk 1995-1996, 24592 nr. a: wijziging mediawet i.v.m. reclameregeling publieke lokale en regionale omroep, samenwerking, niet-land
 4. Lokale omroep 'niet digitaal' op de kabel Medianieuws @Home, aanbieder van internet en digitale televisie, is niet verplicht de programma's van een lokale omroep digitaal door te geven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald in een kort geding dat tegen @Home was aangespannen door Omroep Maasland
 5. In het AD zegt het Utrechtse college dat lokale omroepen in het verleden in Utrecht ruim boven de wettelijke verplichting zijn gesubsidieerd. Op basis van 240.000 huishoudens in de stad wordt ook met het lagere bedrag aan de Mediawet voldaan. Valkenburg zegt dat Utrecht een krachtige onafhankelijke omroep verdient,.
 6. Overzicht lokale omroepen per gemeente in de provincie Utrecht: Gemeente: Omroep: MHz: Zenderlocatie: Zenderlocatie f oto: Amersfoort, Leusden EVA: 105,2: Amersfoor

Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) Stichting NLP

Lokale omroep in Nederland - Wikipedi

ZELHEM - Ideaal blijft vijf jaar langer de lokale omroep voor de gemeente Bronckhorst. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de raad, die daarover advies uitbrengt aan het. Lokale omroep Buren en Culemborg is nieuw en toch weer niet. MAURIK - Buren en Culemborg krijgen een nieuwe, maar vertrouwde omroep. Burgemeester en wethouders willen een positief advies over SPO. Lees meer omtrent kamerstuk 1995-1996, 24336 nr. 13: wijziging bepalingen mediawet ivm herziening reclameregeling voor publieke lokale en regionale omroep

Mediawet 2008 - Wikipedi

Nlpo presentatie 13 september 2017

Gemeentelijke bekostiging lokale omroepen VN

Volgens de Mediawet mag een omroep naast radio en tv maken ook een blad uitgeven. Het Commissariaat voor de Media laat desgevraagd weten dat het op de hoogte is gesteld van de verkoop van het blad aan de omroep Leegloop bij Poolse omroep vanwege mediawet In Polen zijn een viertal prominente gezichten van de omroep verdwenen als gevolg van de invoering van de nieuwe mediawet Lokale omroep. 3 juni, 2016 / Ingmar Koch / 3 reacties. Nog even over de raadsvergadering van vorige week, donderdag 25 mei 2016. In de Mediawet 2008 staat niets over (de wenselijkheid van) het deel uitmaken van (burger)raadsleden van besturen van lokale media-instellingen Lees meer omtrent . Sdu.nl: Oprecht de beste keuze. Home; Overig recht; Kamerstuk 1995-1996, 24336 nr. 22: Wijziging bepalingen Mediawet ivm herziening reclameregelin Deze wet schrijft namelijk alleen verplichte doorgifte van must carry-kanalen voor, waar de lokale omroepen onderdeel van zijn, Maar in de Mediawet wordt niets gezegd over de voorkeuzepositie waar aanbieders de lokale zenders in de zenderlijst plaatsen

Video: FAQ voor gemeenteambtenaren Stichting NLP

Pilot professionalisering lokale omroepen - SVD

Voor kleine lokale omroepen zijn dit forse bedragen en niet alle lokale omroepen zullen deze kosten kunnen dragen.22 Het Commissariaat hanteert in zijn beschikkingenpraktijk de regel dat de lokale omroep voor de aanlevering van het signaal moet zorgen RTV Zwolle FM en RTV Focus Zwolle maken kans op de nieuwe uitzendlicentie als lokale omroep van Zwolle. De inschrijving is gesloten en bij het Commissariaat voor de Media hebben alleen deze twee. Van ziekenomroep naar lokale omroep. In de jaren 80 werd het mogelijk om als lokale omroep via de kabel legaal zendtijd te krijgen. Deze mogelijkheid was mede tot stand gekomen vanwege het groot aantal ziekenomroepen die illegaal 'inbraken' op de kabel om hun programma te kunnen distribueren naar andere verpleeghuizen of ziekenhuizen

media makers magazine | Een productie van de Media‘Amsterdam verdient een sterke regionale omroep’ | Het ParoolVacatures | Publieke Omroep Amsterdam76 Best POLICE HELICOPTERS images | Police, Police cars

Wie een lokale omroep wil beginnen, kan het Commissariaat voor de Media vragen om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling, zoals de wettelijke term luidt. Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen Wethouder Berend de Vries (D66) benadrukte nog eens dat lokale media erg belangrijk zijn voor de samenleving en dat de Mediawet aangeeft dat pluriformiteit het uitgangspunt moet zijn. Ook legde hij uit dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de lokale omroep, maar dat zij inhoudelijk niks te zeggen hebben over de media Overzicht lokale omroepen per gemeente in de provincie Friesland: Gemeente: Omroep: MHz: Zenderlocatie: Zenderlocatie foto: Ameland. geen lokale omroep : De Friese Mere

 • Movie Countdown.
 • Onderdelen skiff.
 • Quelle voiture pour 2500 euros ?.
 • Goede kapper Tilburg.
 • Gemini UU.
 • Kickers schoenen heren.
 • Urbex Zeeland.
 • Calathea IKEA.
 • John Deere T shirt.
 • Voelen met je tong.
 • Quarter Horse namen.
 • Polyneuropathie diagnose.
 • Kweekkas action.
 • Standaard ramen hout.
 • Wanneer is Witte Donderdag.
 • Beste elektrische fiets Koga.
 • Beits of lak tafel.
 • Buitenaards geluid.
 • Dibond bedrukken.
 • Unesco nominations.
 • Hanne Verbruggen getrouwd.
 • Gluten en lactosevrije koekjes Jumbo.
 • Animal Express fretten.
 • Nashville aanslag.
 • Robinia planken.
 • Welke Disney prinses ben ik Instagram.
 • Wilde peen eetbaar.
 • Paard artrose pijnstiller.
 • IJpromenade 2.
 • LRV Facebook.
 • Bob Marley Kaya album.
 • Psychotherapeut Amersfoort.
 • Ongeluk in het spel geluk in de liefde Engels.
 • Sneeuwkettingen verplicht.
 • Star Trek episodes.
 • Samenvatting Oranje vrouwen.
 • Bourgondiër eten.
 • Netflix Hema.
 • Johannes de Heer 180.
 • WooCommerce documentation.
 • Wandelvakantie Malerweg.