Home

Woordenschat receptief

Woordenschat - Oefen je assessment hie

 1. 2.1.2 Receptieve woordenschat. Omschrijving. De taalgebruiker herkent de betekenis van woorden wanneer hij ze hoort of leest. Toelichting. Een leerling beschikt receptief over een woord als hij bijvoorbeeld bij het horen of lezen van het woord cavia het juiste plaatje kan aanwijzen
 2. receptief bijv.naamw.Uitspraak: [resɛp'tif] open voor indrukken Voorbeeld: `Economische achteruitgang maakt een gemeenschap receptiever voor populistische, xenofobe ideeën.`Antoniem: productief Synoniemen: ontvankelijk, vatbaar receptief.
 3. De receptieve woordenschat zijn de woorden die het kind wel begrijpt, maar (nog) niet gebruikt. De productieve woordenschat zijn woorden die hij gebruikt. Een vierjarig kind heeft doorgaans een receptieve woordenschat van ongeveer 3200 woorden. Tot het achtste levensjaar komen daar jaarlijks circa 600 woorden bij
 4. Waarom zou men receptieve woordenschat testen? Receptieve woordenschatkennis is een essentieel onderdeel van woordenschatkennis. Wesche en Paribakht (1996) benadrukken dat het voor tweedetaal leerders zeer belangrijk is om verschillende tests te hebben waarbij de verschillende aspecten van woordenschatkennis (dus zowel brede - als diepe woordkennis, passieve- als receptieve woordkennis) worden gemeten
 5. Taalactiviteiten - receptief (lezen) gemeenschappelijke internationale woordenschat. A1 Kan in zeer korte, eenvoudige teksten zinsdeel voor zinsdeel begrijpen door vertrouwde namen, woorden, en elementaire combinaties te herkennen en indien nodig te herlezen
 6. receptief (bn): ontvankelijk, sensibel, vatbaar. als synoniem van een ander trefwoord: ontvankelijk (bn) : beïnvloedbaar, gevoelig, open, receptief, sensibel, toegankelijk, vatbaar. woordverbanden van 'receptief' grafisch weergegeven. bij andere sites: synoniemen-sites
 7. Receptieve woordenschat Abstract: De woorden die worden begrepen, maar nog niet productief kunnen worden gebruikt. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/1036

Kennisplatform taaldidactiek - Receptieve woordenschat

5 Receptief + Productief Receptief Receptief 6 Receptief + Productief Productief Productief Jan-Arjen Mondria & Boukje Wiersma Receptief, productief, en receptief+productief . gen die op de scholen werden gebruikt. Een overzicht van de doelwoorden is te vinden in bijlage 1. Voor. Kl kunnen woorden op receptief - of productief niveau beheersen. Wanneer het kind een woord kan aanwijzen, maar niet zelf kan benoemen dan valt dit onder de receptieve woordenschat, maar als het kind het woord ook kan benoemen valt dit onder de productieve woordenschat Receptief en expressief zijn twee verschillende aspecten van een taal. Luisteren en begrijpen is een ontvankelijk aspect van de taal, terwijl het vermogen om zich uit te drukken tijdens het communiceren met anderen is het expressieve aspect van de taal. Receptieve en expressieve zijn twee verschillende aspecten van een taal

Receptief - 6 definities - Encycl

2. Woordenschat. Omschrijving. Taaldomein waarin het verwerven van woordvormen en woordbetekenissen centraal staat. Toelichting. Het doel van het onderwijs is de leerlingen receptief en productief over zo veel mogelijk woorden te laten beschikken Receptief wordt ook wel aangeduid met 'passieve' woordenschat of 'taalbegrip' en productief met 'actieve' woordenschat of 'taalproductie'. Kinderen (ook volwassenen) hebben een veel grotere passieve dan actieve woordenschat en begrijpen veel meer dan uit hun taalproductie af te leiden is A) De TAK passieve woordenschat meet het aantal woorden receptief, omdat woorden eerst begrepen moeten worden voordat ze daadwerkelijk gebruikt kunnen worden (Kuiken & Vermeer, 2013). De resultaten zijn vergeleken met woordenschat. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Ontwikkelingsfase spraak- en taal: Woordenschatontwikkeling vroeglinguale periode Hoe ontwikkelt zich de woordenschat van kinderen 1 jaar en 2 jaar 6 maanden? De passieve woordenschatontwikkeling (ontwikkeling van het begrijpen van woorden) is moeilijker te onderzoeken dan de actieve woordenschatontwikkeling (ontwikkeling van het gebruik van woorden). Men veronderstelt dat het woordbegrip.

Woordenschat - uitleg begrippen onderwij

 1. woordenschat genoemd. Faraj (2015) sluit aan bij de definitie van Paus, maar stelt het belang van een goede receptieve basis voorwaardelijk voor het ontwikkelen van een productieve woordenschat. Van den Branden (z.j., p. 7) beweert eveneens dat het verwerven van woordenschat eerst op receptief vlak e
 2. Het arrangement Woordenschat rond recepten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Steunpunt Smaaklessen Laatst gewijzigd 2013-02-14 10:37:55 Licentie. Dit lesmateriaal is.
 3. der dan 80% van de woorden in een tekst begrijpt, is er nauwelijks sprake van begrip, pas bij 85-90% woordbegrip in een tekst, is de lezer redelijk in staat de tekst te begrijpen (Vermeer, 2006)
 4. De groei in woordenschat werd vergeleken met de versie die niet getoond is (controleconditie). Tevens werd er een between factor toegevoegd (groep kinderen met/zonder SLI). Digitale prentenboeken bleken effectief in het vergroten van de woordenschat bij een frequentie van twee keer aanbieden van deze boeken
 5. Omschrijving De startbekwame leerkracht creëert authentieke woordenschatactiviteiten die de receptieve woordenschat uitbreiden, zodat de leerling de aangeboden woorden begrijpt. Toelichting Een leerling beschikt receptief over een woord als hij bijvoorbeeld bij het horen of lezen van het woord cavia het juiste plaatje kan aanwijzen. Een van huis uit Nederlandstalig kind beschikt op vierjarige.

Het testen van receptieve woordenschatkennis

De receptieve woordenschat werd gemeten door middel van de Peabody Picture Vocabulary Test-III, de Receptieve Woordenschat Test en de Betekenis Herkenning Test. Uit de analyses kwam een marginaal significant resultaat naar voren voor het receptief leren van nieuwe woorden tijdens de gelijktijdige videoprentenboeken Begrijpend Lezen E3M4 II woordenschat receptief 3250 woorden Spelling dle 12 woordenschat productief 2450 woorden We streven ernaar, om aan het eind van zijn/haar verblijf in de ITK, de leerling uit te laten stromen naar: Het uitstroom niveau dat door Naam behaald is aan het einde van zijn/haar periode in de ITK, vindt u in d Luisteren - tekstkenmerken receptief . A1 A2 B1 B2 C1 C2 Woordgebruik en zinsbouw . Het taalgebruik is zeer eenvoudig. De zinnen zijn vaak gescheiden door pauzes Het taalgebruik is eenvoudig. De woorden zijn hoogfrequent, bekend uit de eigen taal of behoren tot internationaal vocabulaire. De zinnen zijn vaak gescheiden door pauzes Het gaat o Woordenschat De woordenschat is simpel gezegd het aantal woorden dat een persoon kent begrijpt of toepast. Woordenschatonderwijs is erop gericht om het aantal woorden dat een leerling kent uit te breiden. Een leerling kan een woord zowel actief als receptief onder de knie hebben Receptief Expressief Inhoud Begrippen en aanwijzingen volgen Zinnen formuleren Woordcategorieën A (receptief) Definities van woorden Semantische relaties Tekstbegrip Woordcategorieën B (expressief) Actieve woordenschat Reeksen opsommen Woordassociaties Snel benoemen Vorm Zinnen Begrijpen Zinnen herhalen Semantische Relaties Zinnen formuleren.

 1. Natuurlijk mag de woordenschat ook getoetst worden, Het bleek dat de cursisten die zowel receptief als productief hadden geleerd niet beter presteerden dan de cursisten die alleen maar receptief hadden geleerd: de retentie was vergelijkbaar
 2. 3 In dit artikel rekent de auteur af met een aantal mythen of halve waarheden over vocabulaireverwer-ving en vervangt deze door feiten die zoveel moge
 3. CELF-4NL test De Clinical Evaluation of Language FundamentalsNL (CELF-4NL) is bedoeld om taal- en communicatieproblemen bij kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar te diagnosticeren. De CELF-4NL is een beoordelingsinstrument waarmee een goed beeld verkregen kan worden van de algemen
 4. Woordcategorieën receptief (WCR1): 5 t/m 7 jaar Onderzoek naar de kennis van relaties tussen woorden (passieve woordenschat) Bij afbeeldingen aangeven welke twee woorden verwant zijn; Woordcategorieën receptief (WCR2): 8 jaar en ouder Onderzoek naar de kennis van relaties tussen woorden (passieve woordenschat
 5. Het is van belang dat woorden daarom thematisch worden aangeboden. Ook moet er veel aandacht zijn voor de selectie van die woorden. Ten slotte moet er gewerkt worden van oppervlakkige woordkennis naar diepe woordkennis en van receptief naar productief. Deskundigen op het gebied van woordenschat. Jos Cöp; Marianne Verhallen; Dirkje van den Nulf
PPT - CELF – 4 NL PowerPoint Presentation - ID:6871292

1. Digitale prentenboeken zijn effectief in het uitbreiden van de woordenschat van kinderen met een normale ontwikkeling, zowel receptief als expressief. Hierbij is de verwachting dat de zich normaal ontwikkelende kinderen meer woorden leren van de levende boeken dan van statische boeken, zowel receptief als expressief. 2 Omschrijving De startbekwame leerkracht creëert authentieke woordenschatactiviteiten die de receptieve woordenschat uitbreiden, zodat de leerling de aangeboden woorden begrijpt. Toelichting Een leerling beschikt receptief over een woord als hij bijvoorbeeld bij het horen of lezen van het woord cavia het juiste plaatje kan aanwijzen. Een van huis uit Nederlandstalig kind beschikt op vierjarige. Woordenschat gevorderde cursisten wordt nieuwe taal eerst receptief aangeboden. De cursisten luisteren (en kijken) eerst naar een luistertekst of video bijvoorbeeld, voordat ze de woorden en zinsconstructies zelf gaan gebruiken. Handreiking NT2 6 I. Aandacht voor woorden lere Woordenlijst Amsterdamse Kinderen. Het rapport 'Woordenlijst Amsterdamse Kinderen. Deelproject 'Woordenschat' Taalproject UvA-RUG' is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam De woordenschat ontwikkelen in de klas is een belangrijk onderdeel in de taalles. aandacht moet zijn voor selectie en dat van oppervlakkige woordkennis gewerkt moet worden naar diepe woordkennis en van receptief naar productief. Oftewel van woorden begrijpen naar ze ook gebruiken

Een Nederlandstalig kind beschikt op vierjarige leeftijd receptief over ongeveer 3200 woorden. Tot en met het achtste jaar neemt de woordenschat met ongeveer 600 woorden per jaar toe; vanaf het 9 e tot 12 e jaar komen daar tussen de 1700 en 3000 woorden per jaar bij, zodat ee Minimale woordenschat van 5000 woorden 2000 Hu & Nation: om zonder problemen een tekst te kunnen begrijpen een tekstdekkingspercentage van 95% tot 98%. Taalkennisdrempel op 90 % 2006 Nation: voor het begrijpen van krantenberichten en romans tekstdekkingspercentage van 98% receptief 8000/9000 woordfamilie

Synoniemen van receptief; ander woord voor receptief

 1. Actieve woordenschat en taalontwikkeling. Het opbouwen van een woordenschat is nodig als ingang voor de taalontwikkeling. Kinderen leren vaak eerst de woorden van voorwerpen (bal, poes, beker, etc.), vervolgens gaan ze die zelf zeggen, en daarna kunnen ze er langere zinnetjes mee gaan maken
 2. Psychologische test kinderen: taal De taalontwikkeling van kinderen verloopt zeer verschillend van kind tot kind. Bij sommige kinderen is er sprake van een niet aangeboren taalstoornis, een zogenaamde afasie
 3. CELF-4-NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering van vier niveau's om te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen
 4. Deze leuke werkvorm gebruik ik regelmatig waarbij je de woordenschat kunt herhalen en receptieve vaardigheid kan oefenen. In het werkboek staat welke woordenschat de cursist alleen receptief hoeft te beheersen, wat je hiervoor goed kunt gebruiken. Schrijf de woorden op een groot papier en leg ze op tafel
 5. quate woordenschat verwerven en strategieën voor het begrij-pen van voor hen onbekende woorden (Kerndoelen Basisonder-wijs 2004). Deskundigen noemen een streefgetal van 15.000 woorden, receptief te beheersen aan het einde van de basis-school (dat wil zeggen dat ze worden begrepen, niet noodzake-lijk zelf gebruikt)

De woordenschat van kl wordt gestimuleerd als zij worden voorgelezen. In deze studie is onderzocht of ook digitale prentenboeken de woordenschat vergroten van Nederlandse kl met een gemiddeld taalniveau. Kennis van de woorden uit de boeken is getoetst op zowel receptief als expressief niveau,. Taalbeheersing is naast een algemene term ('het vermogen om zich uit te drukken in één of meer talen') ook een specifieke vakterm voor de wetenschappelijke studie van de juiste aanwending van taal oftewel communicatiekunde.Een beoefenaar van het vak taalbeheersing wordt een 'taalbeheerser' genoemd Taal. Als er iets is dat mensen van andere wezens op deze aarde onderscheidt, dan is het wel dat wij taal gebruiken. Juist omdat we taal hebben, hebben we ook denkvermogen (probeer maar eens zonder taal over iets na te denken) en dat maakt ons zelfs nog specialer. Ze worden er mens van.. Ik heb ooit met meisjes gesproken die als puber al moeder waren en het viel op dat die niet of nauwelijks.

1.1.1 Woordenschat receptief Je gesprekspartner gebruikt woorden en uitdrukkingen die hoogfrequent zijn. Het woordgebruik is concreet en alledaags, niet-idiomatisch. De zinnen zijn kort en eenvoudig. tot internationaal vocabulaire. Je gesprekspartner gebruikt woorden die hoogfrequent zijn, bekend uit eigen taal of behore receptief actief en reflectief, receptief inzicht, receptief spel, receptief productief, receptief betekenis, receptief taal, receptief veld, receptief productief woordenschat, receptief werken, receptief leren, receptief puzzelwoor receptief productief. A2 2000 onbekend. • Woordenschat uitbreiden met liedjes die relevant idioom bevatten • Woorden gemakkelijker onthouden door raps en riedels • Woordherhaling uitlokken met foto's of tekeningen over behandelde thema's • Nederlandse ondertiteling meelezen i

Zo Gezegd

Woordenschat Home | Extra > Oefenvragen > Hoofdstuk 6. Home. Toets. Woordenschat Hoofdstuk 6. Score. Aantal vragen: Goed beantwoord: Fout beantwoord: Niet beantwoord: [Aantal pogingen] Studieadvies Bestudeer nog eens: Resultaten [sterretje verplicht 1] * [sterretje verplicht 2] [mailform_message_1] *. woordenschat geeft de mogelijkheden je op deze terreinen goed uit te drukken. We spreken van de woordenschat van een persoon als die beschikt over een groot aantal gekende woorden. Woordenschat betreft de woordbetekenis (Stahl, 2005, Stahl, 2006). Woorden waarvan hij de betekenis weet, in meerdere of mindere mate. 5.2 Woorden en hun betekeni nederlands woordenschat woorden woorden zijn betekenisdragers in een taal als je woorden begrijpt, kan je communiceren woorden spelen een belangrijke rol bi Deze didactiek wordt door onderwijsdeskundigen algemeen beschouwd als een goede methode voor het vergroten van de woordenschat van (jonge) kinderen. Bij het onderwijs aan taalzwakke kinderen is het niet nodig een andere didactische aanpak te hanteren, zij hebben echter wel meer aandacht en tijd nodig dan andere kinderen

Receptieve woordenschat - definitie - Encycl

Max oefensysteem Didactische Therapeutische Rekenen Remedial Teaching Dyslexie Logopedie Basisonderwijs Ergotherapie Psychomotoriek ADHD Leermiddelen Afasie. Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat een cursist het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet er tijdens de les vaak bij in.Woordenstroom bevat veertig gevar De invloed van directe instructie woordleerstrategieën op de receptieve woordenschat The effect of direct teacher instructions, during the practice of learning words, on the receptive vocabulary Sharon Holterman-Nijenhuis het einde van de basisschool 15.000 woorden receptief beheersen (i.e. de leerling herkent de betekenis van de woorden)

Webinar: Begrijpend lezen 3

Werken aan woordenschat; een stappenplan Klas van juf Lind

Van receptief naar productief . Kijken, luisteren, leren en begrijpen vormen de basis voor het leren van een taal. Woordenschat. We bieden woordenschat op meerdere manieren aan, zodat een student verschillende strategieën kan gebruiken om nieuwe woorden te leren PDF | On Feb 1, 2006, L. Verhoeven and others published Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK) | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Als 'toets' is het in deze situatie echter niet geschikt, omdat Kahoot vooral laat zien of leerlingen de woordenschat receptief beheersen, waar je voor Taaldorp wil dat ze dit productief weten. Onze collega's van DNS postten al eerder dit artikel over voor- en nadelen van Kahoot De opbouw van het netwerk van woorden waarover een leerling receptief en/of productief beschikt. Toelichting: De woordenschat van een leerling is geen verzameling losse woorden. De woorden vormen een netwerk van onderling verbonden elementen. Er bestaan verschillende soorten relaties tussen woorden

De hoeveelheid woorden die een leerling kent. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen receptieve woordenschat (begrijpen) en productieve woordenschat (gebruiken). Toelichting: De leerling kent een woord receptief wanneer hij de betekenis van het woord herkent wanneer hij het hoort of leest Orient+ : Serious game academische woordenschat Omdat je woorden slechts duurzaam verwerft, als je ze verschillende keren in verschillende contexten tegenkomt, zullen leerlingen de woorden meerdere keren aantreffen van een eerder gemakkelijk over een middelmatig tot een moeilijker niveau Oriënt: serious game academische woordenschat Met de game opteren we voor intentioneel-expliciet woordenschatonderwijs, ook omdat we ervan uitgaan dat tijdens de normale lesmomenten voldoende ruimte is voor incidentele en impliciete woordenschatverwerving Letters en klanken flitsen, spelling, lezen, woordenschat en werkwoordspelling. Door o.a. taalspelletjes, lezen, computerprogramma's als Taalzee (een compleet adaptief online taaloefenprogramma). De kinderen trainen hun taalvaardigheid op het eigen niveau Muziek en woordenschat. Je kunt cursisten ook receptief woordenschat laten oppikken of laten herhalen met muziek/liedjes. Een liedje over een thema kun je laten horen en daarna een woordweb laten maken. Of je kunt van tevoren een tekst geven waarin telkens een woord ontbreekt dat op een ander woord rijmt

Kaartenparen om het oefenen en het versterken van de woordenschat zowel receptief alsook productief. Bestelnummer 814 02 K2-Publisher B.V. Prins Hendrikstraat 37 NL-2411 CS Bodegraven Telefoon +31(0)172 61 03 75 Telefax +31(0)172 61 43 96 info@k2-publisher.nl www.k2-publisher.n Het is erg fijn dat in TaalCompleet B1 onderscheid wordt gemaakt tussen woordenschat die je receptief moet beheersen en productief. Voor deze werkvorm kun je de productieve woordenschat gebruiken. Aan de hand van het woord dat gedraaid wordt maken cursisten vervolgens een zin

RECEPTIEF Lexilijst Begrip 1;3 t/m 2;1 jr A PPVT-III-NL 2;3 t/m 90 jr A A A A A A A A A A A A A A A TAK, Passieve woordenschat gr 1 t/m gr 4 A A A A A T-TOS, Receptieve woordenschat 4;0 t/m 10;0 jr A A A A A A A CELF PRS-2-NL, Elementaire concepten 3;0 t/m 6;11 jr A A A A CELF PRS-2-NL. Oefeningen en uitleg over woordenschat. ja ik heb zeker ideen wat je kan doen is je kan oefenen met deze woorden ik zit in groep 8 en wat ik zelf doe is ik kijk naar de woorden ik beantwoord de vragen en dan controleer ik wat ik fout heb als ik dat heb gedaan pak ik de woorden die ik fout heb gedaan schrijf ze in een schrift en dan ga ik ze oefenen woordenschat is een moeilijk iets om mee te. woordenlijst spraakontwikkeling volgorde taalontwikkeling: fonologie, semantiek, syntaxis, morfologie taalinhoud: receptief) taalvor 5 blad 8 - woordcombinaties inhoudelijk beoordelen op zinsnivo - receptief [max10] A = tot 4 B = tussen 4 en 8 C = 8 of meer 6 blad 8 - invullen inhoudelijk woord in context op zinsnivo - productief [max 10] A = tot 4 B = tussen 4 en 8 C = 8 of meer 7 blad 9- receptieve woordenschat combinaties op woordnivo [max 40] A = tot 15 B = tussen 15. In dit onderzoek is de woordenschat receptief gemeten, voor vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken of productieve woordenschat dezelfde positieve relatie oplevert. Taal: onbepaald: Graad: master: Licentie: CC BY-NC-SA: Downloads: 2206604.pd

Doel: De leerlingen kunnen woordenschat die betrekking heeft op klasvoorwerpen gedeeltelijk productief hanteren voor zover dat nodig is om te antwoorden op vragen. Opdracht 4: Met deze opdracht test u op receptief niveau de kennis van plaatsbepalingen. Doel: De leerlingen kunnen woordenschat en betekenisstructuren receptief hantere receptieve woordenschat is navolgbaar. Bij de geselecteerde woordenschat gaat het om hoogfrequente woorden. De geselecteerde woordenschat sluit aan en is relevant voor het niveau waarop de leerlingen nu zijn. De gekozen werkvormen zijn toereikend om de geselecteerde woordenschat in te oefenen. DEEL 2 (na de les) De student kan aangeven i 1.1.1 Woordenschat receptief ; Je gesprekspartner gebruikt woorden die veel voorkomen, bekend uit eigen taal. Het woordgebruik is zeer eenvoudig. De zinnen zijn kort. 1.1.2 Tempo en articulatie receptief ; Je gesprekspartner spreekt helder en langzaam Het verschil tussen receptieve en productie woordenschat. receptief: het horen en aanwijzen productief: zien en benoemen > begrijpen dus! Stappenplan betekenis woord achterhalen. analyseren (hakken), verbale en non-verbale context, bron 1e of 2e taal, overeenkomsten 1e of 2e taal Communicatief vaardig. Bestimmt! so is een methode Duits ontwikkeld voor de 2e graad jaar tso.Communicatieve oefeningen worden toegepast op authentiek, boeiend en gevarieerd materiaal. Er wordt telkens een duidelijk onderscheid gemaakt tussen receptief en actief te kennen woordenschat. Deze methode bevat daarnaast ook een aparte vaktaalwerkboeken voor de studierichtingen Handel en Hotel-Toerisme

Woordenschat en betekenisstructuren die de leerlingen receptief kunnen hanteren hebben o.m. betrekking op : - plaatsaanduidingen: van de voorzetsels onder-achter-voor Veel medewerkers herkennen Duitse woorden wel - ook omdat het Duits en het Nederlands aan elkaar verwant zijn maar vinden het toch moeilijk om een gesprek te voeren. Het is een bekend fenomeen: medewerkers vertellen mij vaak aan het begin van een training dat zij alles wel verstaan maar zelf niet kunnen spreken.Hoe kom je nou van een receptieve woordenschat (je herkent de woorden wel) naar.

Receptieve woordenschat is bepalend voor tekstbegrip. Om de betekenis van een tekst te kunnen begrijpen, moet een leerling minstens 85% van de inhoudswoorden en 35% van de functiewoorden kennen (Schijf 2009: 134). Een Nederlandse volwassene kent receptief tussen 50.000 en 70.000 woorden (SLO 2014) In deze cursus vergroot je je woordenschat en leer je meer grammatica toe te passen. Je kan dan over meer verschillende onderwerpen praten en beter moeilijkere teksten begrijpen. Verder heb je het staatsexamen I (taalniveau B1) nodig voor de meeste praktijkopleidingen op mbo-niveau Lexicon (woordenschat): de opslag van woorden in het geheugen: beperkte woordenschat (receptief en productief); moeizame opbouw van woordenschat, moeite met het onthouden van nieuwe woorden; woordvindingsproblemen (moeite om op een woord te komen); veel moeite met functiewoorden woordenschat en/of grammatica. Digitaal schoolbord, videofragment(en), internetbron-nen (podcast, vodcast, Youtube), audioboeken, skype. 4. Grammatica / woordenschat / functies Kennis opnemen, begrijpen en toepassen (van gramma-tica en/of woordenschat en/ of functies) Uitleg door de docent gecom-bineerd met oefenen door de leerling

3.1 Woordenschat 6 3.2 Woord- en zinsvorming 6 3.3 Themalijn 7 4. Didactiek 8 4.1 Van receptief naar productief 8 4.2 Samenwerkingsactiviteiten 8 4.3 Relatie tussen instructie geven en oefenen 9 4.4 Auditief en visueel materiaal 9 4.5 Technische moeilijkheidsgraad van de teksten en opdrachten 9 4.6 Organisatie 9 4.7 Differentiatie 1 Tekstkenmerken receptief - Wrd. Wrd - Woordenschat en zinsopbouw Ind. Ind - Tekstindeling Lng. Lng - Tekstlengte C2 - C2 Wrd - C2 Laagfrequent en specialistisch woordgebruik, inclusief zeer spreektalige (literaire) woorden evenals uitdrukkingen uit regionale taa Woordenstroom is geschreven voor (toekomstige) docenten NT2 en Moderne Vreemde Talen die geïnspireerd willen worden om op een leuke, snelle en afwisselende manier aandacht te besteden aan woordenschat De betekenis van lexicon vind je op deze pagina. Er werden 4 verschillende definities van lexicon gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Het programma oefent luistervaardigheid, woordenschat, grammatica en (receptief) gesprekken voeren. 'Station Nederlands' bevat 40 lessen: 10 opstart-lessen voor de echte beginners en 30 lessen van niveau A1-(bijna) A2

- de nieuwe woordenschat receptief en productief gebruiken en zelfstandig en gericht aan woordenschatuitbreiding werken; woordenschat, cultuur, luister-, lees, en schrijfvaardigheid, methodologie - voor het deel 'Listening and Writing' is het examen gepland in december Woordenschat. Sociale afstand, besmettingscurve, coronahoester, zorgapplaus. In DoorNederlands leren de studenten receptief (nieuwe) woorden. Een aantal daarvan moeten ze in productieve taalsituaties gebruiken. Er is steeds enige overlap van woorden in de verschillende taken Begin altijd met het ontwikkelen van de passieve woordenschat (receptief niveau). Dit betekent dat jij het Engelse woord zegt en dat het kind het plaatje aanwijst. Na veel herhalen zal het kind uiteindelijk toe zijn aan het zelf actief benoemen (productief niveau) van de illustraties. Bekijk samen de plaat en herhaal alle Engelse woorden

men, woordenschat (receptief en productief), morfologie, syntaxis en articulatie afgenomen in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Daarnaast werden op het einde van het eerste leerjaar nog lees- en spellingtests afgenomen. De SLI-groep en de controlegroep werden vergeleken voor deze variabelen en correlaties werden berekend o die opbouw 4 fasen. Deze fasen zijn opgebouwd van receptief, via repro-ductief naar productief. Ook bouwen ze op van gesloten naar open, en van voorspelbare naar onvoorspelbare oefeningen. Hieronder een korte omschrijving van elk van de fasen. A: De oefeningen in deze fase zijn vooral gericht op receptieve taalvaardighe-den Tekstkenmerken receptief woordenschat en zinsbouw Het taalgebruik is eenvoudig. De woorden zijn hoogfrequent, bekend uit de eigen taal of behoren tot internationaal vocabulaire. De zinnen zijn vaak gescheiden door pauzes. tempo en articulatie De spreker spreekt langzaam en in duidelijk gearticuleerde standaardtaal. tekstlengt 'schooltaalwoorden' receptief getoetst wordt, kan de leerkracht bepalen met welk tekstniveau de leerling aan de slag kan en of er wellicht extra aandacht aan woordenschat en/of begrij-pend leesstrategieën besteed moet worden. Lezerstypen Leerlingen die beneden het gemiddelde scoren op Diatekst worden ingedeeld in lezerstypen Wanneer je in de HBO Kennisbank een zoekopdracht doet, worden standaard alleen publicaties getoond mét een bestand of URL. Door de filter 'Publicaties met bestand / URL' te verwijderen worden alle publicaties getoond

PPT - Taalontwikkelingsstoornissen PowerPoint Presentation

Verschil tussen receptieve en expressieve taal

Convergente differentiatie is een vorm van differentiëren waarbij je de hele groep telkens bij elkaar wilt houden qua leerstofaanbod Zakelijk schrijven - C51111 - 1 begrippen Engels - _evdm woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Start studying Moderne vreemde talen van Staatsen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools taalontwikkeling hoofdstuk voortalige fase (prelinguale): 12 maanden algemene ontwikkeling de klankvorm van de taaluiting verschillende fasen: eerst Voor ieder wat wils. Bestimmt! is een methode Duits voor het aso.Communicatieve oefeningen worden toegepast op authentiek, boeiend en gevarieerd materiaal. Er wordt telkens een duidelijk onderscheid gemaakt tussen receptief en actief te kennen woordenschat. Doelgroepen: Bestimmt!Neu 1 voor het eerste jaar Duits, Bestimmt! kompakt voor Duits als éénuursvak en tenslotte Bestimmt! plus voor.

Werken aan Woordenschat - Het vierfasemodel - Juf Inge

Aanvankelijk trage verwerving van de woordenschat Later 2 de EEG-afwijkingen of epileptische aanvallen Beantwoordt niet aan de criteria voor POS DSM-IV Expressieve TS Gemengd receptief-expressieve TS Fonologische stoornis Stotteren Communicatiestoornis NAO ICD-10 Specifieke spraak articulatiestoornis Expressieve taalstoornis. Ideo-visuele methode (ivm)ncb methode (7/43) Voorwaarden: 700 woorden uit Spreken is zilver receptief beheersen. Voorwaarden: 'Een zekere woordenschat' (700 woorden) en algemene cognitieve en studievaardigheidsdoelen.Zie ook SVE-doelen. + 120 globaalwoorden. Globaalwoorden visueel herkennen

Alfa-nieuws
 • Serre kopen.
 • Alice in Wonderland outfit.
 • Mijn eerste kijkboek Woordjes.
 • Metronidazol tabletten Kruidvat.
 • Babyschoenen maat 20 leeftijd.
 • Zwart wit foto's.
 • Dakconstructie benamingen.
 • Carrefour Roeselare Meensesteenweg Openingsuren.
 • Gekartelde bladrand.
 • Cubaanse peso.
 • Cydectin Schaap.
 • Unfaithful Rihanna chords piano.
 • Glaslat Karwei.
 • Zelf lamp maken karwei.
 • Split naar Plitvice meren.
 • Assisted opening mes.
 • Louwman Den Haag.
 • Cross pen vulling.
 • A Christmas Prince volgorde.
 • Wel of geen gordijnen.
 • Bangkok hotels.
 • Stabiliteitsoefeningen enkel voetbal.
 • Haren vlechten Arnhem.
 • Weer Tenerife.
 • Annie Sloan Greek Blue.
 • Chrome icoon.
 • Bmw 6 serie cabrio 2019.
 • Boeing 777 300er emirates stoelindeling.
 • Plants vs Zombies Neighborville PC.
 • Night elf races.
 • Uit eten Frankrijk.
 • Tory Party Brexit.
 • Waterscooter kopen.
 • Voodoo symptomen.
 • GAMMA StoreMax kasten.
 • Fransen stappen uit in Beekse Bergen.
 • Arcanine serebii fire red.
 • Status Quo Live.
 • Knoppen van bomen.
 • La Tâche Brugge.
 • Aboriginal betekenis.