Home

U.a. rechtspersoon

U.A. betekent 'uitsluiting van aansprakelijkheid', B.A. 'beperkte aansprakelijkheid' en W.A. 'wettelijke aansprakelijkheid'. Deze vormen van aansprakelijkheid zien op de aansprakelijkheid voor leden of oud-leden om bij te dragen aan een tekort bij de onderlinge waarborgmaatschappij Daarnaast kan de coöperatie voor haar leden of oud-leden aansprakelijkheid voor een tekort uitsluiten, beperken of aanvaarden. Daarvoor plaatst de coöperatie de volgende afkortingen achter haar naam: U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of W.A. (wettelijke aansprakelijkheid) de naam U.A., B.A. of W.A moet staan, een aanduiding die betrekking heeft op de reikwijdte van de aansprakelijkheid van leden of oud-leden: van toepassing op deze rechtspersoon naast de specifieke regels voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij De leden kunnen hierop slechts een beroep doen, indien de rechtspersoon aan het slot van zijn naam in het eerste geval de letters U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid), en in het tweede geval de letters B.A. (beperkte aansprakelijkheid) heeft geplaatst

Onderlinge waarborgmaatschappij Wet & Rech

34314352 Open Text Coöperatief U.A. met KVK nummer 34314352 Subtype Rechtspersoon Datum oprichting 2008-10-09 RSIN 819984085 BTW-nummer NL819984085B01. Branche informatie (SBI) 4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software 7810 Arbeidsbemiddeling 78202 Uitleenbureaus Een coöperatie is een rechtspersoon. Dit betekent dat u als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent voor mogelijke schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur. Of als de coöperatie nog niet is ingeschreven in het Handelsregister De handelsnaam is onder andere Rabobank. Alle lokale Rabobanken (onderdeel van Coöperatieve Rabobank U.A.) hebben een eigen handelsnaam. 'Rabobank Groep' is geen rechtspersoon. De Rabobank Groep bestaat uit de Rabobank en de daarbij behorende dochterondernemingen en deelnemingen buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland; ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen de samenwerking te verstevigen is de rechtspersoon Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A. (als rechtspersoon binnen HCWB) toegetreden tot de ALV van de organisatie van huisartsenposten, daarmee is de samenwerking nog verder verstevigd. Verder is er een goede samenwerking met d

Coöperatie Wet & Rech

 1. 24450505 Cardialysis Coöperatief U.A. met KVK nummer 24450505 Subtype Rechtspersoon Datum oprichting 2008-12-30 RSIN 820291560 BTW-nummer NL820291560B01. Branche informatie (SBI) 72193 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch) 8692
 2. Aansprakelijkheid in een coöperatie. Als je een coöperatie begint dan gaan jullie als coöperatie opdrachten aannemen of opdrachten verstrekken. Daarvoor heb je de coöperatie immers opgericht. De coöperatie is een rechtspersoon en kan dus zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Maar hoe is het nu geregeld met de aansprakelijkheid in een coöperatie
 3. Zodra je bent begonnen met de voorbereidingen op jouw bestaan als ondernemer, komen de rechtsvormen in beeld. Bij het inschrijven van jouw bedrijf bij de Kamer van Koophandel moet je immers aangeven of je een eenmanszaak of bijvoorbeeld een bv start

De Rabobank Groep is een Nederlandse financiële dienstverlener, gevestigd te Utrecht. De Rabobank Groep is de aanduiding voor de Rabobank en haar dochterondernemingen als geheel. Eind negentiende eeuw is de bank begonnen als een verzameling van kleine boerenleenbanken Het Nederlandse rechtspersonenrecht is het deel van het Nederlandse recht dat betrekking heeft op organen, organisaties en andere juridische structuren die rechtspersoonlijkheid hebben. Dit wil zeggen dat ze zelfstandig rechten en plichten kunnen hebben, los van de mensen die ermee verbonden zijn. Zulke structuren worden rechtspersonen genoemd. Het rechtspersonenrecht is in Nederland primair geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zijn er wetten met aanvullende. De rechtsvorm of ondernemingsvorm van een bedrijf of organisatie is de juridische vorm waarin deze is gegoten. De eenvoudigste bedrijfsvorm is de eenmanszaak. Bij de eenmanszaak is de eigenaar van de zaak ook de bestuurder en is de winst of het verlies van de onderneming gelijk aan de winst of het verlies van de ondernemer. Bij complexere rechtsvormen is er een groter verschil tussen de onderneming en de eigenaren of bestuurders van die onderneming. De wetgeving in elk land. 41177206 Coöperatie ICCO U.A. met KVK nummer 41177206 Subtype Rechtspersoon Datum oprichting 2012-11-14 RSIN 801006077 BTW-nummer NL801006077B01. Branche informatie (SBI) 94997 Overige belangenbehartiging n.e.g. ANBI. Status Inactief Ingangsdatum 2008-01-01 Einddatum 2018-12-3

Huisartsenpraktijk in coöperatie - TJM Belastingadvies

wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - BWBR000304

08001276 Coöperatie Arkervaart-BramecoZon U.A. met KVK nummer 08001276 Subtype Rechtspersoon Datum oprichting 1919-09-01 RSIN 001219054 BTW-nummer NL001219054B01. Branche informatie (SBI) 1091 Vervaardiging van veevoeders 46211 Groothandel in granen 46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten Naam van de rechtspersoon Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. Zetel vanide rechtspersoon Utrecht Datum van vaststelling van de jaarreke ng 1 juli 2020 De kosten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben Een vennootschap is een organisatievorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap. Aldus is het een ondernemingsvorm waarbij de onderneming of het bedrijf al dan niet over rechtspersoonlijkheid beschikt al naargelang de gekozen rechtsvorm.Voorbeelden zijn de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de vennootschap onder firma 34284016 Coöperatie Royal FloraHolland U.A. met KVK nummer 34284016 Subtype Rechtspersoon Datum oprichting 1912-01-05 RSIN 818516094 BTW-nummer NL818516094B01 LEI-code 724500UHTYC0QQ6YPS06. Branche informatie (SBI) 82991 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten 461 Verschil tussen directeur en bestuurder. Een rechtspersoon kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de rechtspersoon is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten

Open Text Coöperatief U

Fondsmanager. Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer B.V. Piet Heinkade 55 1019 GM AMSTERDAM. Kamer van Koophandel nummer 67287786. NMP Management is een handelsnaam van Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer B.V Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. EN De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Fryslân De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Groningen U.A., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Jaarbeursplein 22, 3521 A Wat kost een Oprichting Coöperatie U.A. De beloning van de notaris (honorarium) € 367. 50 KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat € 9. 95; 2x Controle gegevens WWFT in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister € 40. BTW (opgenomen in het tarief) € 72. 45 Werkzaamhede In de statuten staat de officiële naam van de coöperatie. Deze naam moet het woord 'coöperatief' bevatten met aan het slot de letters W.A., B.A. of U.A. Een coöperatie moet altijd haar volledige naam voeren en mag haar naam niet afkorten en ook geen afwijkende handelsnaam gebruiken

De coöperatie Ondernemersplein - KV

 1. Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. EN De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Fryslân De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Groningen U.A., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Jaarbeursplein 22, 3521 A
 2. WoonService Regionaal is een coöperatie U.A.. Dit is een rechtspersoon en als zodanig zelfstandig drager van rechten en plichten. WoonService Regionaal heeft leden en een bestuur. De leden van WoonService Regionaal zijn: BrabantWonen. JOOST. Mooiland WoonZorg. Woonveste Zayaz. Woningzoekenden vertegenwoordigd door SH
 3. ste de helft van het geplaatste kapitaal verschaft
 4. g van de Loolaanflat is: Coöperatieve Vereniging Loolaanflat U.A. Een coöperatie is een bijzondere vereniging/rechtspersoon die notarieel is opgericht en opkomt voor de materiële belangen van de leden

Geldend van 01-03-2012 t/m heden. Toon relaties in LiDO Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012); Maak een permanente link Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 Cross Media Collective U.A. in liquidatie. Deze rechtspersoon is ontbonden per 30-09-2020 door een ontbindingsbesluit van 15-09-2020. De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen ter inzage tot 2 maanden na deze publicatie ten kantore van het Handelsregister van de KvK en ten kantore van Studio Zeeman & Burger, Burg Met deponeren komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. KVK vertelt je hier graag meer over Een rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging of besloten vennootschap, moet altijd een bestuur hebben.De wet bepaalt niet uit hoeveel bestuurders het bestuur maximaal moet of kan bestaan. Ook is niet verplicht dat het bestuur uit een even of oneven aantal bestuursleden moet bestaan. Je mag dit dus helemaal zelf bepalen. Het voordeel van een oneven aantal bestuursleden is dat je bij de. 2 Een rechtspersoon in oprichting wordt ten aanzien van de uitgifte van de nummers behandeld als een rechtspersoon ondanks dat dit juridisch geen rechtspersoon is. 3 Alle buitenlandse rechtsvormen worden gegroepeerd als rechtspersoon onder de drie genoemde rechtsvormen

Veelgestelde vragen - Rabobank

 1. Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., zoals vastgesteld door de Ledenraad d.d. 22 december 2015 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Ledenraad d.d. 4 september 2019 Algemene voorwaarden Coöperatie Glasvezel Noord U.A., gevestigd te Noordenveld Artikel 1 Werkingsgebie
 2. Uitbreiding verhaalsmogelijkheden bij bestuurdersaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de bestuurder(s) van een rechtspersoon blijft een hot-topic en aanleiding voor een haast oneindige stroom van procedures. Het uitgangspunt is dat een bestuurder alleen aansprakelijk is voor handelingen van de rechtspersoon als hij zich schuldig heeft gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur of.
 3. Rechtspersoon. De Coöperatieve Vereniging is een rechtspersoon. Een beschrijving van wat een rechtspersoon precies inhoudt, kun je vinden in Rechtspersonen. Globaal gezegd is een rechtspersoon elke instelling die rechts- en handelingsbevoegd is

Gaat de bank waar je spaart failliet, dan is je spaargeld dankzij het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro gegarandeerd. Lees hoe het zit op Geld.nl U.A. blijkens statuten structuuronderlinge x x x x x x x x x x O.W.M. Onderlinge waarborgmaatschappij W.A. met gewone structuur x x x x x x x x x x rechtspersoon op basis van art. 2:1 lid 1 BW De Staat (Ministerie) x x x x Publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van art. 2:1 lid 1 BW De Staat (Baten en lastendienst 1816 U.A., ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 37000720; wordende voormelde coöperatie hlerna 00k genoemd: de coöperatie. , INLEIDIN De comparante, handelend als gemeld, verklaarde voorafhet volgende: Blijkens een op éénendertig december tweeduizend twaalf voor mr. B.J Als de onderneming van je zakenpartner een rechtspersoon is, is het daarnaast goed om te weten of deze uit meerdere rechtspersonen bestaat en hoe deze met elkaar samenhangen wat betreft bestuurlijke verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid. Via het product concernrelaties krijg je inzicht in het moederbedrijf met haar 100% dochters. Lees mee van) de rechtspersoon waarin de coöperatie het bedrijf doet uitoefenen in geval die rechtspersoon met leden overeenkomsten gesloten heeft. aaNsprakelijkheiD artikel 4 1. De leden en oud-leden zijn tegenover de coöperatie niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen namens de coöperatie wordt verricht, nie

Al gauw nadat je een lokaal duurzaam energie-initiatief bent gestart, komt waarschijnlijk de behoefte om de activiteiten onder te brengen in een rechtsvorm. Een rechtsvorm die past bij jullie activiteiten, plannen en ambities Ten behoeve van het aangaan van deze Gebruikersovereenkomst en gebruiken van de Diensten, verklaart u dat u: (a) een rechtspersoon of (b) een natuurlijk persoon van ten minste achttien (18) jaar oud bent, en in het geval de wetgeving van uw rechtsgebied vereist dat u om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan een bepaalde minimumleeftijd heeft die hoger is dan achttien (18) jaar, dat u. Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. Iedere rechtbank behandelt zaken van verschillende rechtsgebieden Het Coop Klantenkaartprogramma wordt gevoerd door, en de Coop Kaart is eigendom van Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de (handels) namen Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl en voorts uitdrukkelijk handelend voor en namens Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., hierna in enkelvoud te noemen Coop, gevestigd. LEDENOVEREENKOMST tussen Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A. EN De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Fryslân De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Groningen De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Drenthe De publiekrechtelijke rechtspersoon OV-Bureau Groningen Drenthe De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Noord-Braban

Eiser is Coöperatie ''bungalowpark 'T Vosseven'' U.A. uit Nederland. Eiser legt zich, naar eigen zeggen, toe op de behartiging van de belangen van de eigenaren van de bungalows in het vakantiepark 't Vosseven te Stramproy. Verweerder is [X], eveneens uit Nederland De juridische fusie heeft geen betrekking op Coöperatie SURF U.A. De gegevens van deze rechtspersoon blijven dus ongewijzigd. Aanvullende gegevens voor debiteuren en crediteuren Voor vragen over de debiteuren- en crediteurengegevens die niet beantwoord zijn met bovenstaande informatie kan contact worden opgenomen via finance@surf.nl

Verkrijgende rechtspersoon: Vereniging Facility Management Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Naarden. Verdwijnende rechtspersoon: Netherlands Facility Casts Index Coöperatie U.A., is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid met statutaire zetel in Utrecht Bedrijfsprofiel - Atelier3D - Duurzaam Denken en Doen U.A. (56717342) Kamer van Koophandel, 26 januari 2016-09:41 Uittreksel KvK-nummer 56717342 Rechtspersoon RSIN 852283404 Rechtsvorm Statutaire naam . Nadere informati BW Boek 2 - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - Artikel 1 1. De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.2. Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde.

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. EN De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Fryslân De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Groningen 60016786/2192858/ Model Ledenovereenkomst Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. 6 73915106 0000 000041911644 Coöperatie Fierkracht U.A. Organisatie-adviesbureaus Bedrijfsopleiding en -training www.fierkracht.nl Coöperatie Het uitoefenen van een bedrijf in Bestel nu . Coöperatie Fierkracht U.A. KVK 73915106; Rechtspersoon; 73915106 859708573 Coöperatie Fierkracht U.A. Coöperatie. Bestel nu. : Naam rechtspersoon: Coöp Atelier3D - Duurzaam Denken en Doen U.A. Adres: Harenbergweg KZ Zutphen Statutair gevestigd: gemeente Zutphen Datum oprichting: Rechtsvorm: Algemene gegevens uit de vennootschappelijke jaarrekening van 2013 Balansdatum , voor winstbestemming, lengte boekjaar 12 maanden Werknemers: 100% dochters: Overige deelnemingen: Vennootschappelijke balans over 2013 voor. 61884987 0000 000030947979 Coöperatie Capexcoop U.A. Overige belangenbehartiging (rest) Uitzendbureaus Coöperatie De coöperatie heeft tot doel om, met behoud van de Bestel nu . Coöperatie Capexcoop U.A. KVK 61884987; Rechtspersoon; 61884987 854531968 Coöperatie Capexcoop U.A. Coöperatie. Bestel nu.

Wel of niet deponeren? - KV

rechtspersoon dan wel samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid als genoemd in artikel 3, lid 1, sub b over de toelating. c. Het bestuur zal eerst na consultatie van de ledenraad een besluit nemen met betrekking tot een aanvraag van bijzonder lid, zijnde een rechtspersoon, als genoemd in artikel 3, lid 1, sub c tot toelating als lid. 2 51620286 0000 000021635099 Coöperatie Aivon U.A. Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair Elektrotechnische Bestel nu Coöperatie Aivon U.A Statuten Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A. 3 - 13 Huishoudelijk reglement Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A. 14 - 20 Statuten Agrifirm Group B.V. 21 - 31 4.2 Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die deelneemt in een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid te Verkrijgende Rechtspersoon; en 2. de onderlinge waarborgmaatschappij: Onderlin~e Brandwaarborg Maatschappii Unive Leerbroek en Omstreken U.A., statutair gevestigd to Vijfheerenlanden, met adres Raadhuisplein 2, 4245 KJ Leerbroek, ingeschreven in het handelsregister onder Hummer 23001380, hierna to noemen: de Verdwijnende Rechtspersoon

Cardialysis Coöperatief U

Aansprakelijkheid in een coöperatie - DoeHetZelfNotari

 1. Jim's International B.V. (in liquidatie); Bovenvermelde rechtspersoon is ontbonden per 20 december 2020. De stukken als bedoeld in art. 2.23b van het Burgerlijk Wetboek liggen ter inzage voor een ieder tot 20 februari 2021 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en ten kantore van de vennootschap
 2. De voor- en nadelen van rechtsvormen op een rij - Platform
 3. Rabobank Groep - Wikipedi
 4. Nederlands rechtspersonenrecht - Wikipedi
 5. Rechtsvorm - Wikipedi
 6. Coöperatie ICCO U.A. - Rechtspersoon

Coöperatie Arkervaart-BramecoZon U

Feyenoordcity - OperatieNLAanmeldenKoninklijke Maatschappij tot Bevordering der BouwkunstStichting Site Investigations Bureau 's-Gravenhage - OozoStichting Welzijn Albrandswaard Rhoon - Oozo
 • Babybad Hoppop badstop.
 • Caique adopteren.
 • Truffelsalami met parmezaan.
 • Knuffelen met vriend.
 • Denemarken baby buiten slapen.
 • Foraminale discusprotrusie.
 • Memori Assen.
 • Dogmatisch onderzoek.
 • Pekelharing bestellen.
 • Relaxing background music free download.
 • Mini fotostudio Coolblue.
 • Wijngoed Fromberg.
 • Verschil Panadol Plus en Panadol Zapp.
 • Ophangsysteem tv Samsung.
 • Michael C Hall serie.
 • Kleine tasjes maken.
 • Hondsroos haag.
 • Gerookt tijdens zwangerschap forum.
 • Me Too movement.
 • Klassenopstelling maken.
 • T shirt lange mouw.
 • VIPRow.
 • Bruschetta kant en klaar Jumbo.
 • De spoeling wordt dunner.
 • Scoliose behandeling op latere leeftijd.
 • Zinnendictee groep 7 taal actief thema 1.
 • Mountainbike route Velp.
 • Leukste bordspellen voor volwassenen.
 • Jaarboek vragenlijst.
 • Manege Soethout.
 • DDD pacemaker.
 • Orange chicken Nederland.
 • Bel en bo hasselt.
 • Natuurgodsdienst Kelten.
 • Isbn 978 2 916221 54 0.
 • Post It app Windows 10.
 • Nagelfrees Marathon.
 • Ral 7035 vs 7047.
 • Promethium muriaticum homeopathie.
 • Replica PARFUM Beach Walk.
 • Colorista.