Home

Welke rechterlijke ambtenaren zijn met rechtspraak belast

RO - Wet op de rechterlijke organisatie - Artikel 40 1. Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de rechtbanken zijn:a. senior rechters A;b. senior rechters;c. rechters;d. rechters-plaatsvervangers.2 RO - Wet op de rechterlijke organisatie - Artikel 58 1. Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de gerechtshoven zijn:a. senior raadsheren;b. raadsheren;c. raadsheren-plaatsvervangers.2. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.Artikel 58a [Vervallen per 01-01-2002.

Onverminderd artikel 13a, eerste lid, kan de procureur-generaal ook ambtshalve bij de Hoge Raad een vordering instellen tot het doen van een onderzoek naar de wijze waarop een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zich in de uitoefening van zijn functie heeft gedragen. Artikel 13b, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing 1 De rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast die een ambt uitoefent dat in artikel 7, tweede lid, van de wet in categorie 8 is ingedeeld, en die als rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast wordt benoemd in een ander, in artikel 7, tweede lid, van de wet, in categorie 8 ingedeeld ambt, of van wie de vaststelling bij welk gerechtshof of welke rechtbank hij dat ambt vervult, wijzigt, heeft aanspraak op een toeslag Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:. a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; b. rechterlijke ambtenaren: de rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op de rechterlijke organisatie;. c. salaris: het bedrag waarop de rechterlijk ambtenaar in verband met het vervullen. De leden van de regterlijke magt worden door den Koning aangesteld. De leden van de regterlijke magt, met regtspraak belast, en de procureur-generaal bij den Hoogen Raad worden voor hun leven aangesteld. Zij kunnen worden afgezet of ontslagen door uitspraak van den Hoogen Raad in de gevallen bij de wet aangewezen De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de rechters in opleiding en de officieren in opleiding, de senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs, de griffier, substituut-griffier en waarnemend griffiers van de Hoge Raad, gerechtsambtenaren en buitengriffiers, bedoeld in artikel 14, vierde lid, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun ambt de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs.

RO - Wet op de rechterlijke organisatie :: Maxius

3Op grond van artikel 44 lid 6 Wrra beoordeelt de functionele autoriteit of de vervulling van een betrekking ongewenst is. Ten aanzien van de met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren, niet zijnde president, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de president van het gerecht waar betrokkene werkzaam is Op de leden met rechtspraak belast van de Centrale Raad van Beroep onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven is het krachtens de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bij algemene maatregel van bestuur bepaalde, voor zover betrekking hebbend op rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, met uitzondering van de artikelen 2g, derde lid, 2i, derde lid, 6f en 29a, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, van overeenkomstige toepassing, met dien. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven Het bestuur van een gerecht kan personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast, gerechtsambtenaar, rechterlijk ambtenaar in opleiding, senior-gerechtsauditeur of gerechtsauditeur, benoemen tot buitengriffier

 1. op rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. Dat betekent dat het voorgestelde artikel binnen de Rechtspraak slechts van toepassing is op een zeer beperkte groep rechterlijke ambtenaren (gerechtsauditeurs, raio's en rio's). Bovendien zal voor deze groep in de praktijk het artikel (2f Brra) naar verwachting zelden worden toegepast. O
 2. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs, de rechterlijke ambtenaren in opleiding, de griffier, substituut-griffier en waarnemend griffiers van de Hoge Raad, gerechtsambtenaren en buitengriffiers, bedoeld in artikel 14, vierde lid, zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de raadkamer over aanhangige zaken is geuit
 3. g met het vereiste van duidelijke regelgeving, nu het de indruk wekt dat de Minister van Justitie en Veiligheid bevoegdheden heeft ten aanzien van de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast
 4. dat het salaris van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast bij wet wordt vastgesteld. Dat is niet het geval. In artikel 117, vierde lid, van de Grondwet is bepaald dat de wet de rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast regelt . Het recht op salaris is vastgelegd in artikel 7 van de Wrra
 5. In artikel 40 is opgenomen welke rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast bij de rechtbank werkzaam zijn. In dit onderdeel worden de in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur vastgestelde nieuwe functies van senior rechters A, en senior rechters verwerkt in het eerste lid van artikel 40
 6. van de rechterlijke macht die met rechtspraak zijn belast, alleen worden geschorst en ontslagen door een tot de rechterlijke macht behorend gerecht. In aanvulling op het voorgaande regelt dit wetsvoorstel, uit een oogpunt van verdere bevordering van de integriteit van rechterlijke ambtenaren
 7. Minister van Justitie en Veiligheid bevoegdheden heeft ten aanzien van de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. De Raad is van oordeel dat verduidelijking hiervan in de nota van toelichting, onvoldoende tegemoet komt aan het vereiste van duidelijke regelgeving. Welk orgaan bevoegd is moet bij het lezen van de regelgeving zelf duidelij

De overige arbeidsvoorwaarden van rechters zijn met name geregeld in een algemene maatregel van bestuur: het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Een recente wijziging in de Wrra heeft het mogelijk gemaakt individuele rechten en plichten van rechterlijke ambtenaren over te hevelen naar een Algemene Maatregel van Bestuur, in plaats van de betreffende wet in formele zin rechterlijke ambtenaren: de rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op de rechterlijke organisatie; c. salaris: het bedrag waarop de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding in verband met het vervullen van een ambt, met inachtneming van het bij of krachtens d De bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werkzame rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de gerechtsauditeurs, die tevens raadsheer- plaatsvervanger zijn, en de rechterlijke ambtenaren in opleiding tezamen vormen de gerechtsvergadering

Met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht worden op grond van artikel 117, eerste lid, bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. Artikel 117, tweede en derde lid, regelen de mogelijkheden van ontslag naar met rechtspraak belast. Deze laatste vraag blijft hier verder buiten beschouwing. Het navolgende is gericht op de vrije meningsuiting van rechters en de (on)mogelijkheden om die meningsuiting te beperken. Publieke uitlatingen in een column van een persoon die een rechterlijk ambt vervult, zijn met de beste wil van de wereld niet goed aa Op de leden met rechtspraak belast van de Centrale Raad van Beroep onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven is het krachtens de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bij algemene maatregel van bestuur bepaalde, voor zover betrekking hebbend op rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, met uitzondering van de artikelen 2g, derde lid, 2i, derde lid, 6f en 29a. Met de eigenstandige bevoegdheden van de president van het betreffende gerecht kan een rechterlijk ambtenaar «dicht bij de werkvloer» op zijn handelen worden aangesproken, terwijl de onafhankelijkheid van de rechterlijk ambtenaar steeds is gegarandeerd door de rechtsbescherming tegen deze beslissingen en het feit dat een rechter alleen door de Hoge Raad gedwongen ontslagen kan worden

Wet op de rechtelijke organisatie - Hoge raa

Rechterlijke ambtenaren in opleiding behoren (nog) niet tot de zittende of staande magistratuur; zij zijn nog in opleiding voor het beroep van rechter of officier van justitie. Rechters en leden van het Openbaar Ministerie worden door de Kroon benoemd. Rechters worden voor het leven benoemd en kunnen alleen worden ontslagen door de Hoge Raad Deze raden zijn belast met 'admini­ stratieve' rechtspraak met name betreffende de so­ ciale verzekeringswetten. Tenslotte werden in het onderzoek betrokken de rechterlijke ambtenaren in opleiding en zij, die na afloop van die opleiding tot substituut-griffier werden benoemd Zodoende kan het bestuur van het gerecht ook rechters-plaatsvervangers, zij zijn immers rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, oproepen voor de behandeling en beslissing van zaken. De Hoge Raad overweegt dat de wet geen beperkingen stelt aan het aantal rechters-plaatsvervangers in de bezetting van een meervoudige kamer Evenals het geval is bij reguliere benoemingen van rechterlijk ambtenaren met rechtspraak belast, kunnen zij kandidaten, die bereid zijn een bijdrage te leveren aan het wegwerken van achterstanden als gevolg van corona, voor benoeming aanbevelen bij de Raad voor de rechtspraak

Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren - Wetten

Als u in de functie van onbezoldigd plaatsvervanger tevens wordt belast met unus-rechtspraak, Bopz-zaken of wordt ingezet als voorzitter van een meervoudige kamer geldt voor u dezelfde landelijke selectieprocedure als genoemd onder stap 1 tot en met 9 bij de functie van Raadsheer, dus inclusief een psychologisch onderzoek en gesprek met de Grote Commissie LSR Op deze pagina vindt u Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie. U kunt de volledige tekst van Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet op de rechterlijke organisatie, en de rechterlijke ambtenaren deel uitmakend van het parket bij de Hoge Raad, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 3°, van de Wet op de rechterlijke organisatie, worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd, met inachtneming van het bepaalde in deze wet De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven. (Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie Rechters bij internationale rechtbanken, zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag of het Internationaal Strafhof op bedrijventerrein De Binckhorst in Den Haag worden meestal gewoon rechter genoemd, al wordt het woord raadsheer ook gebruikt

Rechterlijke macht Staatkundig orgaan, belast met de rechtspraak, alsmede de personen die daarvan deel uitmaken. De competentie van de rechterlijke organen is geregeld in de Wet op de samenstelling van de rechterlijke macht uit 1827 en de wetboeken van burgerlijke rechtsvordering en strafvordering 1 Met uitzondering van de raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers, die hun ambt niet vervullen op basis van een aanwijzing als bedoeld in artikel 5f, derde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, vormen de bij een gerecht werkzame rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs, die tevens raadsheer. Onder «zittingscapaciteit» wordt verstaan de beschikbare zittingsruimte, beschikbare capaciteit aan rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast of beschikbare capaciteit aan gerechtsambtenaren benodigd voor de behandeling van zaken (zie artikel 1, onderdeel h, Wet RO) In de memorie van toelichting bij de Wet organisatie en bestuur gerechten is aangegeven dat destijds het merendeel van de rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast bij een gerecht berust bij het bestuur van dat gerecht, maar dat daarop ten behoeve van de rechterlijke onafhankelijkheid twee uitzonderingen zijn aangebracht. 2 Hier relevant. Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie - Artikel 21 Individueel ten Hove verschijnende of openbare plechtigheden bijwonende, kunnen de in artikel 1 genoemde rechterlijke ambtenaren een kostuum dragen, bestaande uit:a. een geklede zwarte lakense rok, met zwarte zijde gevoerd en voorzien van zakken met kleppen, van mouwen met omslagen en van de navolgende knopen met rijkswapen: 9.

Artikel 14 ARAR bepaalt dat een ambtenaar geen bezoldiging ontvangt over de tijd, gedurende welke hij in strijd met zijn verplichtingen, opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten. Met de toevoeging aan artikel 17 (onderdeel B) wordt beoogd deze hoofdregel ook voor rechterlijke ambtenaren (in opleiding) in te voeren de rechterlijke ambtenaren Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven werkzame leden met rechtspraak belast , bedoeld in artikel 2, eerste voorschriften worden gesteld betreffende de verplichtingen waaraan deze ambtenaren zijn onderworpen in verband met het anders dan in de uitoefening.

Artikel 117: Leden rechterlijke macht; onafhankelijkheid

 1. 1. Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de rechtbanken zijn: a. coördinerend vice-presidenten; b. vice-presidenten; c. rechters; d. rechters-plaatsvervangers. 2. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken
 2. De wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door de rechterlijke macht mede wordt deelgenomen door personen die niet daartoe behoren. 4. De wet regelt het toezicht door leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast uit te oefenen op de ambtsvervulling door zodanige leden en door de personen bedoeld in het vorige lid
 3. In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 1/8/2007 tot 31/12/2010 is tussen de Minister van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) afgesproken te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om functioneringsgesprekken vorm te geven binnen het personeelsbeleid voor rechterlijk ambtenaren die met rechtspraak zijn belast

De rechterlijke macht is onafhankelijk. Zij is ook gebonden aan wet en recht. Artikel 141 lid 2 grondwet schrijft voor: De benoeming van de leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie geschiedt door de regering, na advies van het Hof van Justitie Met uitzondering van de raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers, die niet zijn aangewezen voor het vervullen van een gehele of gedeeltelijke taak, vormen de bij een gerecht werkzame rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de gerechtsauditeurs, die tevens raadsheer-plaatsvervanger of rechter-plaatsvervanger zijn, en de rechterlijke ambtenaren in opleiding tezamen de. Rechterlijke macht, - 1) de macht met rechtspraak belast. In deze beteekenis in art. 165 Grw., bepalende, dat de r. m. alleen door rechters, welke de wet aanwijst, wordt uitgeoefend. Zie voor de tegenstelling met wetgevende en uitvoerende macht TRIAS POLITICA. 2) het ambtenarencorps, waaraan bij uitsluiting de kennisneming van alle. De vice-president en de leden worden voorts door de Raad, bij met redenen omkleed besluit, ontslagen, geschorst, of bij ongeschiktheid wegens ziekte met een andere taak belast, en de leden worden door de vice-president, bij met redenen omkleed besluit, berispt overeenkomstig hoofdstuk 6A van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, met dien verstande dat

wetten.nl - Regeling - Wet op de rechterlijke organisatie ..

hoofdstuk de rechtspraak adfeling beginselen van rechtspraak art. evrm draagt als titel op een eerlijk aangegeven waaraan een proces moet voldoen: in een proce 1°. de rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op de rechterlijke werkzame leden met rechtspraak belast, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 2 De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen. In de gevallen bij de wet bepaald kunnen zij door een bij de wet aangewezen, tot de rechterlijke macht behorend gerecht worden geschorst of. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven. (Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal, alsmede hun gezinsleden en nabestaanden, te regelen; Heeft, gehoord de Staatsraad, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: Artikel 1 1. Aan de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de Procureur

Besluit rechtspositie leden met rechtspraak belast en

 1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast: a. de officieren van justitie; b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012, en de ambtenaren van politie, bedoeld artikel 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak
 2. De Militaire ambtenaren zijn bevoegd van deze lijst, c. tegenover organen met rechtspraak belast. Arbeidsovereenkomsten met militaire arbeidscontractanten welke door de Staat zijn gesloten vóór het tijdstip van het in werking treden van deze wet worden geacht te zijn gesloten op grond van deze wet
 3. In de toeslagenaffaire heeft de rechtspraak gefaald. In navolging van de speciale onderzoekscommissie van de Kamer, komen ook rechtsgeleerden tot die conclusie
 4. hoorcollege rechterlijke onafhankelijkheid welke verschillende constitutionele elementen bepalen de reikwijdte van de onafhankelijkheid? het begri
 5. Op deze speciale pagina vindt u nadere informatie over onderwerpen die nauw verweven zijn met de rechtspraak, zoals tbs, levenslang, taakstraffen en voorarrest
 6. De bepaling dient met name zijn werking te behouden voor de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, alsmede voor de deskundige en militaire leden van gerechten en hun plaatsvervangers, nu artikel 1:1, derde lid, Awb juist sedert 1 juli 2010 van toepassing is op voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren

Rechtspraak.nl - Nevenfunctieregiste

 1. 1°. rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast, werkzaam bij de Hoge Raad, een gerechtshof of een b tot en met d, en het tweede lid, die zijn gesteld in een andere dan de Nederlandse taal, a. op welke gebieden van het Nederlands recht,.
 2. procureur-generaal belast met het in tweede instantie beoordelen van klachten over het gedrag van rechterlijke ambtenaren. Ook kunnen er disciplinaire maatregelen worden opgelegd, bijvoorbeeld indien een rechter de waardigheid van zijn ambt, zijn ambtsbezigheden of zijn ambtsplichten verwaarloost of indien een rechter door zijn handele
 3. isterie van Justitie. Omdat noch de Archiefwet noch de Wet op de rechterlijke organisatie een specifieke zorgdrager voor de archiefbescheiden aanwijst, volgt uit artikel 41 van de Archiefwet dat de besturen van deze gerechten belast zijn met de zorg
 4. Met uitzondering van de raadsheren-plaatsvervangers en rechtersplaatsvervangers, die niet zijn aangewezen voor het vervullen van een gehele of gedeeltelijke taak, vormen de bij een gerecht werkzame rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de gerechtsauditeurs, die tevens raadsheer-plaatsvervanger of rechter-plaatsvervanger zijn, en de rechterlijke ambtenaren in opleiding tezamen de.
 5. d. rechterlijke ambtenaren in opleiding. 3. Aan het hoofd van het landelijk parket staat de hoofdofficier van justitie met de titel hoofd van het landelijk parket. Hij kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan de bij zijn parket werkzame ambtenaren betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het parket
 6. isterie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken.Artikel 125 De taken en bevoegdheden van het openbaar
 7. Lees meer omtrent wijzigingswet wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (flexibilisering, verduidelijking en aanvullingen regeling rechtspositie r

De wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door de rechterlijke macht mede wordt deelgenomen door personen die niet daartoe behoren. De wet regelt het toezicht door leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast uit te oefenen op de ambtsvervulling door zodanige leden en door de personen bedoeld in het vorige lid rechterlijke ambtenaren die sinds 1juli 2018 uit dienst zijn getreden, respectievelijk sinds 1 juli 2019 uit dienst zullen zijn getreden. Rechterlijke ambtenaren die op 1januari 2019 geen bezoldiging ontvangen, hebben geen aanspraak op de eenmalige uitkering, tenzij er sprake is van buitengewoon verlof van maximaal zes weken Daarnaast waren zij belast met de vrijwillige rechtspraak . In dorpen waren het vaak de meer welvarende boeren, die niet altijd konden schrijven. Bij de ondertekening van een document uit 1730 in Swalmen kunnen zowel de presidentsschepen als twee andere schepenen niet schrijven en zij tekenen een riek, als symbool van hun functie (boer)

Juridisch loket en wetgeving met rechten en plichten

Wet op de rechterlijke organisatie Artikel 55 1 Het bestuur van de rechtbank te Arnhem vormt voor het behandelen en beslissen van zaken als bedoeld in artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak, enkelvoudige en meervoudige kamers onder de benaming van militaire kamers. Het bestuur bepaalt de bezetting van deze kamers. 2 Een me ambtenaren. Daaronder vallen de rechterlijke ambtenaren die met rechtspraak zijn belast en de leden van het openbaar ministerie bij de Hoge Raad, die niet met rechtspraak zijn belast. Voor andere, bij gerechten werkzame rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding, gelden andere bepalingen. Hoofdstuk 6A is dus oo Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz b. de Raad van State en de leden en ambtenaren daarvan; c. de Algemene Rekenkamer en de leden en ambtenaren daarvan; d. de Nationale ombudsman en diens ambtenaren; e. de leden van de rechterlijke macht, met rechtspraak belast; f. andere personen of leden van colleges, met rechtspraak of arbitrage belast. Artikel 4. Verslag, jaarverslag 1

Wetgevingsadvies 2019 Rechtspraak

Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet

Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering. zeer betrouwenS'waardig ambtenaar is, worden hem werkzaamheden toevertrouwd die zijn rol van «rechtspreker» wat te buiten gaan. De u1itspraken van 'den rechter in de oneigen­ lijke rechtspraak toonen dikwijls een zeer ster­ ke gelijkenis met administratieve verrichtingen. De benaming «rechtspraak» wordt hun da Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang. 2010. 0. 778. Besluit van 16 november 2010, houdende regels met betrekking tot de overeenkomstige toepassing van het krachtens de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bij algemene maatregel van bestuur bepaalde ten aanzien van de leden met rechtspraak belast en de gerechtsauditeurs van de Centrale Raad van Beroep en het College van.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang 2001. 582. Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten rechterlijke instantie: personen of colleges, bij of krachtens. landsverordening geheel of gedeeltelijk met. rechtspraak belast en, voor zover het deze. rechtspraak betreft, van het openbaar bestuur. onafhankelijk. 2. Een gedraging van een ambtenaar in de uitoefening van zijn. functie wordt aangemerkt als een gedraging van het bestuursorgaa Geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan anderszins worden ingesteld dan krachtens een wet. Overeenkomstig artikel 146 van de Grondwet kunnen geen buitengewone rechtbanken of commissies worden opgericht, ongeacht de benaming De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen, voorzien van hun aanstellingsbrief, mogen, wanneer zij met dezelfde taak belast zijn, vrije toegang eisen tot alle andere lokalen, gebouwen, werkplaatsen of terreinen die niet bedoeld zijn in het eerste lid en waar werkzaamheden verricht of vermoedelijk verricht worden 1° Rechter in ruimeren zin zijn zij, die met rechtspraak belast zijn. In engeren zin zijn r. de leden van de lagere rechtbanken, in tegenstelling met de leden der Hoven en van den Hoogen Raad. Vgl. → Raadsheer. Verder zie → Rechterlijke macht.Il y a des juges à Berlin (Fr.) = Er zijn nog rechters in Berlijn. Deze woorden zouden..

DE GRONDWET - Nederland rechtsstaat - Wetenschappelijk

Ambtenaar in de zin van deze wet is degene die krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is. 2. Ambtenaar is tevens degene die met een overheidswerkgever is overeengekomen onbezoldigd een functie te vervullen die is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, waarvan de voordracht geschiedt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: van wie een als voorzitter optreedt. Indien De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast,. De rechterlijke macht is in handen van de rechters. Wetgevende en uitvoerende macht. Zoals bovenstaand beeld al laat zien, is de regering zowel wetgevende. Rechtspraak maakt samen leven mogelijk

Doorlopende tekst van de Wet rechtspositie rechterlijke

 1. baljuw baljuw zelfst.naamw. ambtenaar binnen het stadsbestuur, veelal belast met de rechtspraak Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'baljuw ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met baljuw: b..
 2. De oplegging van wettelijk bepaalde straffen en maatregelen, is eveneens opgedragen aan de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast, behoudens door de wet te bepalen uitzonderingen, welke ten aanzien van vrijheidsstraffen alleen betrekking kan hebben op het straf- en tuchtrecht van militairen. Artikel 13
 3. Het zijn roerige tijden voor de rechterlijke macht. In een manifest uit 2013, van een dagelijks bestuur, belast met de algemene leiding over het gerecht, toe. Daarnaast werd de belast met zowel de organisatie van de rechtspraak als met de beheerszaken
 4. De hoofdlijnen van de rechterlijke onafhankelijkheid zijn gewaarborgd in de Grondwet, zie artikel 117 Grondwet: Rechters (die leden van de rechterlijke macht die met rechtspraak belast zijn) worden voor het leven benoemd. Zij kunnen slechts worden ontslagen door de Hoge Raad en dan nog alleen in gevallen die bij de wet zijn bepaal
 5. De Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) regelt in Nederland de (samenstelling van de) rechterlijke macht, de Raad voor de rechtspraak, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke ambtenaren in opleiding. 21 relaties

Kamerstuk 33861, nr

Staatsblad 2010, 778 Overheid

 • Chinees restaurant Amstelveen.
 • YouTube Pippi Langkous liedje.
 • Zeeland Landerd.
 • Mobiele printer MediaMarkt.
 • Centerparcs Meerdal glijbanen.
 • IGV Indisch.
 • Goedkope LPG installatie.
 • Minecraft Server Icon Maker 64x64 free.
 • Dirndl Blauw.
 • Mizuno dames sale.
 • Lightroom Brush.
 • Cursus haarstyliste.
 • Miley Cyrus & Liam Hemsworth Movie.
 • LED strip motor.
 • Ontbijt 300 kcal.
 • NESCAFÉ Gold Barista koffiemachine.
 • Meewerkend voorwerp.
 • Gmail contacten exporteren.
 • JBL reclame.
 • Leuke steden Costa Rica.
 • Unf draad herkennen.
 • Epifysiolyse enkel.
 • Tweedehands fiets 24 inch.
 • Fallout 4 Railroad signs.
 • Neuscorrectie ervaringen 2020.
 • Einde Kultuurkamer.
 • Lichaamstaal kat staart.
 • Sia: We Are Born.
 • Supreme trui roze.
 • Huisartsenzorg.
 • Griekse gevulde champignons met gehakt.
 • Kurt Russell 2020.
 • Onopvallende plek tattoo.
 • Bananen rijpen zon.
 • Salvador Sobral education.
 • Vmbo Delfzijl.
 • Nike jobs.
 • Olympische Spelen Tokio 1964.
 • IGV Indisch.
 • Decathlon fietsen kwaliteit.
 • Sojabonen roosteren recept.